Shpallje nr.1 – Për gjykimin në seancë gjyqësore publike mbi çështjen Nr. 1/2018 (JR), datë 27.03.2018, për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla.
Shpallje nr.2 – Për gjykimin në seancë gjyqësore publike mbi çështjen Nr. 1/2018 (JR), datë 27.03.2018, për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla.
Njoftim me shpallje publike Vendimi nr. 2/2018 (JD), datë 21.06.2018, që i përket ankuesve Rovena Gashi dhe Dritan Gina
Njoftim për shqyrtim në dhomë këshillimi të çështjes Nr. 5/2018 (JR), datë 11.06.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Besim Trezhnjeva
Njoftim për gjykimin në seancë gjyqësore publike të çështjes nr. 2/2018 regjistri (JR),  për subjektin e rivlerësimit znj. Mirela Fana, si dhe komunikimin  e vendimit nr. 5, date 23.03.2018 te Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të ankimit të Komisionerit Publik.
Njoftim për shqyrtim në dhomë këshillimi të çështjes Nr. 6/2018 (JR), datë 21.06.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Besa Nikëhasani
Njoftim për gjykim në dhomë këshillimi të çështjes Nr.7/2018 (JR), datë 09.07.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Fatmir Hoxha
Shpallje e njoftimit për gjykimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 11/2018, datë 03.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Luan Kaloçi
Shpallje e njoftimit për gjykim në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 8/2018, datë 12.07.2018, për subjektin e rivlerësimit Altina Xhoxhaj
Shpallje e njoftimit për gjykim në seancë publike të çështjes (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018, për subjektin e rivlerësimit Edmond Islamaj
Shpallje e njoftimit për gjykimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 12/2018, datë 04.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Gentian Trenova
Shpallja e njoftimit për gjykimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr.16/2018, datë 12.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Tom Ndreca

Shpallje e njoftimit për gjykim në seancë publike të çështjes (JR) nr. 13/2018, datë 07.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Alma Brati
Shpallje e njoftimit për gjykim në seancë publike të çështjes (JR) nr. 10/2018, datë 31.07.2018, për subjektin e rivlerësimit Bashkim Dedja
Shpallje e njoftimit për gjykim në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 15/2018, datë 11.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Artan Lazaj
Shpallje e njoftimit për gjykim në seancë gjyqësore publike të çështjes (JR) nr. 15/2018, datë 11.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Artan Lazaj
Shpallje e njoftimit për gjykim në seancë publike  të çështjes (JR) nr. 13/2018, datë 07.09.2018, për subjektin e rivlerësimit Alma Brati
Shpallje e njoftimit për gjykim në dhomë këshillimi (JR) nr. 21/2018, datë 18.10.2018, për subjektin e rivlerësimit Artan Zeneli 
Shpallje e njoftimit për gjykim në dhomë këshillimi (JR) nr. 19/2018, datë 11.10.2018, për subjektin e rivlerësimit Shkëlzen Selimi
Shpallja e njoftimit për gjykimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018, për subjektin e rivlerësimit Gani Dizdari