Emërtimi:Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 2., datë 16.02 2018

Data e regjistrimit:27.03.2018

Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik

Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Adriatik Llalla

Përbërja e trupës gjykuese:

 • Kryesues: Sokol Çomo   
 • Relator:Luan Daci
 • Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

Statusi: – Përfunduar. 

            – U zhvillua seanca e parë gjyqësore publike, ditën e mërkurë më datë 16.05.2018, ora 10:00, në ambientet e Pallatit të Kongreseve, në adresën “Bulevardi                                      Dëshmorët e Kombit Nr.6, Tiranë”. 

              – U zhvillua seanca e dytë gjyqësore publike, më datë 31.05.2018.ora 10.00.

              – U zhvillua seanca gjyqësore publike e radhës në datën 6 qershor 2018.

                   U shpall vendimi më datë 11.06.2018 në ambientet e Pallatit të Kongreseve. (Vendimi)

Emërtimi: Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 5, datë 23.03.2018

Data e regjistrimit: 17.04.2018

Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik

Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Mirela Fana

Përbërja e trupës gjykuese:

 • Kryesues: Natasha Mulaj
 • Relator:Rezarta Schuetz
 • Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Ditën e hënë, më datë 16.07.2018, ora 09:00, u çel seanca publike për çështjen nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018.                                                                               

Ditën e hënë, më datë 10.09.2018, u shpall vendimi për çështjen nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018.  

 

Statusi: – Përfunduar. (Vendimi)

  

Emërtimi:Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 4, datë 23.03.2018

Data e regjistrimit:17.04.2018

Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik

Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Sulejman Tola

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Rezarta Schuetz

 • Relator: :     Ardian Hajdari
 • Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

 Statusi: – Përfunduar.

Më datë 12.06.2018, pranë KPA-së është paraqitur shkresa nr.9/4 prot, e Komisionerëve Publikë, me lëndë: “Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. 4, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit Sulejman Tola.

U mor vendimi më datë 10.07.2018, ora 11.00, në dhomë këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit Nr.12, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhënë ndaj subjektit të rivlersimit Fatos Lulo.

Data e regjistrimit: 23.05.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Fatos Lulo

Objekti:

– Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit të rivlersimit Fatos Lulo
– Konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlersimit Fatos Lulo

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Luan Daci

Relator: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Statusi: – Përfunduar

U mor vendimi më datë 17.07.2018, në dhomë këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 14, datë 13.04.2018

Data e regjistrimit: 11.06.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Besim Trezhnjeva

Objekti:  Ndryshimi i vendimit nr. 14, datë 13.04.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë ndaj gjyqtarit të Apelit Durrës, Besim Trezhnjeva, dhe konfirmimin e tij në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

·  Kryesues: Ardian Hajdari

·  Relator:    Luan Daci

·  Anëtarë:  Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përfunduar.

U mor vendimi, ditën e enjte, më datë 26.07.2018, në Dhomë Këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 15, datë 20.04.2018

Data e regjistrimit: 21.06.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Besa Nikëhasani

Objekti:  Kundërshtim i vendimit Nr.15 datë 20.04.2018 i KPK

Përbërja e trupit gjykues:

·  Kryesues: Sokol Çomo

·  Relator:    Albana Shtylla

·  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz.  

Ditën e mërkurë, më datë 12.09.2018, në dhomë këshillimi u mor vendimi mbi çështjen nr. 6/2018 (JR) datë 21.06.2018. 

Statusi: Përfunduar (Vendimi)

 

 

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 18, datë 10.05.2018

Data e regjistrimit: 09.07.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Fatmir Hoxha

 

 Objekti:  

 

–          Ndryshim i vendimit nr.18 datë 10.05.2018 i KPK për subjektin e rivlerësimit Fatmir Hoxha

–          Konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlersimit Fatmir Hoxha

 Përbërja e trupit gjykues:

 

·  Kryesues: Albana Shtylla

·  Relator:    Ina Rama

·  Anëtarë:  Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

Statusi:  Përfunduar (Vendimi)

Ditën e  martë, datë 25.09.2018, në dhomë këshillimi u mor vendimi mbi çështjen nr. 7/2018 (JR) datë 09.07.2018

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.17, datë 03.05.2018

Data e regjistrimit: 12.07.2018 

  Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Altina Xhoxhaj

 Objekti:   Kundërshtim i vendimit nr.17, datë 03.05.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

 Përbërja e trupit gjykues:

 • Kryesues: Ina Rama
 • Relator: Ardian Hajdari
 • Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

Ditën e mërkurë, datë 24.10.2018, në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 8/2018, datë 12.07.2018.

Statusi:  Përfunduar.(Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Edmond Islamaj.

 Data e regjistrimit: 19.07.2018

 Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

 Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të vendimit nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit,

 Përbërja e trupës gjykuese:

 • Kryesues:        Luan Daci
 • Relator:           Sokol Çomo
 • Anëtarë:          Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

Lidhur me çështjen (JR) nr.09/2018, datë 19.07.2018 janë zhvilluar këto seanca publike: ditën e  hënë, datë 12.11.2018, ora 10:00; ditën e premte, më datë 16.11.2018; ditën e martë, më datë 11.12.2018, ora 11.30; ditën e hënë, më datë 17.12.2018, ora 12.00; ditën e enjte, më datë 20.12.2018, ora 09.30,ditën e martë, më datë 15.01.2019, ora 12.00 . Seanca e radhës do të zhvillohet ditën e martë, më datë 22.01.2019, ora 12.00.

Statusi: – Nën gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Bashkim Dedja.

 Data e regjistrimit: 31.07.2018

 Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

 Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja

 Përbërja e trupës gjykuese:

 • Kryesues:        Ardian Hajdari
 • Relator:           Luan Daci
 • Anëtarë:          Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Ditën e mërkurë më datë 12.12.2018, ora 10:00, u zhvillua seanca publike për çështjen (JR) nr.10/2018, datë 31.07.2018. Kolegji i Posaçëm i Apelimit kishte caktuar datën  13 dhjetor 2018, si datë publikimi të vendimit. Për shkak të kompleksitetit të rastit, trupi gjykues vendosi shtyrjen e shpalljes së vendimit dhe e shpalli atë më datë 17.12.2018, ora 10.00. 

Statusi: – Përfunduar

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.33, datë 05.07.2018

Data e regjistrimit: 03.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Luan Kaloçi

Objekti:   Prishja e vendimit nr. 33 datë 05.07.2018 të K.P.K. dhënë ndaj prokurorit pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë, Luan Kaloçi dhe konfirmimin e tij në detyrë.

 Përbërja e trupit gjykues:

 • Kryesues: Rezarta Schuetz
 • Relator: Natasha Mulaj
 • Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

Ditën e martë, datë 23.10.2018, në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr.11/2018, datë 03.09.2018

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.25, datë 20.06.2018

Data e regjistrimit: 04.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova

Objekti:   Ndryshimi i vendimit nr. 25 të datës 20.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit Gentian Trenova

 Përbërja e trupit gjykues:

 • Kryesues: Ina Rama
 • Relator:    Natasha Mulaj
 • Anëtarë:   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Luan Daci
Ditën e  hënë, datë 19.11.2018 në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 12/2018, datë 04.09.2018.
 
Statusi:  Përfunduar. Vendimi

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Alma Brati

 Data e regjistrimit: 07.09.2018

 Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin ose lënien në fuqi të vendimit nr. 32 datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur    të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit Alma Brati

 Përbërja e trupës gjykuese:

 • Kryesues:        Natasha Mulaj
 • Relator:            Rezarta Schuetz
 • Anëtarë:          Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci

Për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 janë zhvilluar këto seanca gjyqësore: e enjte, datë 13.12.2018, ora 10:00; e martë, datë 18.12.2018, ora 14.00. Seanca e radhës do të zhvillohet më datë 05 Shkurt 2019, ora 10.00. 

Statusi: – Nën gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Astit Faqolli

 Data e regjistrimit: 07.09.2018

 Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti:

Ndryshimin e vendimit nr. 47 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

-Shkarkimin nga detyra tw subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli magjistrat/gjyqtar në gjykatën e shkallës parë.

  Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues:        Natasha Mulaj

Relator:            Rezarta Schuetz

Anëtarë:          Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Statusi: – Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.34, datë 11.07.2018

Data e regjistrimit: 11.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Lazaj

Objekti:   

Ndryshimi i vendimit nr. 34, datë 11.07.2018 të KPK-së dhe konfirmimin në detyrë te subjektit të rivlerësimit Artan Lazaj 

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:    Albana Shtylla

Anëtarë:   Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Për çështjen (JR) nr.15/2018, datë 11.09.2018 jane zhvilluar keto senaca: Ditën e mërkurë, më datë 09.01.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca ne dhomë këshillimi. Seanca gjyqësore publike e radhës do të zhvillohet më datë 23 janar 2019, ora 10.00. 

 

Statusi:  Nën gjykim 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.39, datë 17.07.2018

Data e regjistrimit: 12.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Tom Ndreca

Objekti:   

Ndryshim i vendimit nr. 39, datë 17.07.2018 i KPK-së. Konfirmim në detyrë i subjektit të rivlerësimit Tom Ndreca me funksion gjyqtar i Gjykatës së Lartë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Albana Shtylla

 Relator:    Ina Rama

Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Ditën e enjte, datë 22.11.2018 në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 16/2018, datë 12.09.2018.

 Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Antoneta Sevdari

Data e regjistrimit: 13.09.2018

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi ose lënia në fuqi e vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të

Kualifikimit

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Luan Daci         

Relator:   Sokol Çomo        

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz        

Statusi: – Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.35, datë 12.07.2018

Data e regjistrimit: 02.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Adriatik Cama

Objekti:   “Prishja e vendimit nr. 35, datë 12.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhënë ndaj prokurorit pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, Adriatik Cama dhe konfirmimin e tij në detyrë”

 Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:   Albana Shtylla 

Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.52, datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018

Data e regjistrimit: 11.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Selimi

Objekti: “Prishja e vendimit nr. 52, datë 30.07.2018, i korrigjuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe pas kryerjes së një procesi të rregullt rivlerësimi nga Kolegji i Posacëm i Apelimit në bazë të tre komponentëve, të vendosë: “konfirmimin në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Ditën e enjte, më datë 07.02.2019, ora 10:00 do të zhvillohet seanca në dhomë këshillimi, për çështjen (JR) nr. 19/2018, datë11.10.2018.

 Statusi: Nën gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.48, datë 25.07.2018

Data e regjistrimit: 17.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Rovena Gashi

Objekti: 1)Ankimi i vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48 datë 25.07.2018, për dhënien e masës disiplinore: “shkarkimi nga detyra e prokurores në Prokurorinë e Përgjithshme të Republikës së Shqipërise ndaj subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi”.

2) Prishjen e vendimit nr. 48 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shqyrtimin në themel të fakteve dhe provave, të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi, prej Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

3) Konfirmimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi, në detyrën e Prokurores në Prokurorinë e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relator:    Luan Daci

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.41, datë 18.07.2018

Data e regjistrimit: 18.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Zeneli

Objekti: Kundërshtimi i vendimit nr. 41, datë 18.07.2018, me objekt, rivlerësimin kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli, anëtar i Gjykatës së Lartë dhe ndryshimin/prishjen e këtij vendimi, duke vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Rezarta Schuetz

Relator:    Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

 

Ditën e hënë, më datë 04.02.2019, ora 10:00 do të zhvillohet seanca në dhomë këshillimi, për çështjen (JR) nr. 21/2018, datë18.10.2018.

 

Statusi: Nën gjykim

 

 

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.40, datë 17.07.2018

Data e regjistrimit: 19.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Admir Thanza

Objekti: Ankim kundër vendimit nr.40, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Pas kërkesës së subjektit të rivlerësimit Admir Thanza për përjashtimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Sokol Çomo, kërkesë e cila është pranuar me shumicë votash me vendimin nr.22/6, datë 06.11.2018 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 22/2018, datë 19.10.2018, ka këtë përbërje:

Kryesues: Rezarta Schuetz

Relator:   Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.46, datë 24.07.2018

Data e regjistrimit: 19.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Albana Shtylla

Relator:   Rezarta Schuetz

Anëtarë: Sokol Çomo, Luan Daci, Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.37, datë 16.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari

Objekti: “Ndryshimin e vendimit nr. 37, datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifkimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Gani Dizdari.”

 Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ina Rama

Relatore:  Natasha Mulaj

 Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Ditën e martë, më datë 12.02.2019, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.51, datë 30.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Bledar Abdullai

Objekti: Kalimin e çështjes në seancë gjyqësore me praninë e palëve, dhe pas gjykimit në fakt, ndryshimin e vendimit nr. 51, datë 30.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur konfirmimin në detyrë

 Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Luan Daci

Relator:   Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.50, datë 27.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhënë për subjektin e rivlerësimit, Prokurorin Elsion Sadiku dhe konfirmimin e tij në detyrë

 Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:   Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.53, datë 31.07.2018

Data e regjistrimit: 29.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Broci

Objekti: Kolegji i Posacëm i Apelimit të kalojë çështjen në seancë gjyqësore, të vendosë rrëzimin e konkluzioneve të KPK-së, e duke ndryshuar vendimin nr. 53, datë 31.07.2018, të vendosë  konfirmimin në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator:   Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

 

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 44, datë 23.07.2018

Data e regjistrimit: 05.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Arben Nela

Objekti: Gjykimin e çështjes në seancë gjyqësore publike. Ndryshimin e vendimit nr. 44, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivleresimit Arben Nela, prokuror pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 60, datë 01.08.2018

Data e regjistrimit: 05.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator:  Luan Daci

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 43, datë 18.07.2018

Data e regjistrimit: 06.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ose lënia në fuqi e këtij vendimi

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.64, datë 10.09.2018

Data e regjistrimit: 06.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Bujar Hoti

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 64, nr. Akti 33, datë 10.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe rikthimi në funksionin e prokurorit pranë prokurorisë së Apelit, Durrës

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.45, datë 23.07.2018

Data e regjistrimit: 12.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Ervin Metalla

Objekti: Përfundimi i hetimit edhe për dy kriteret e tjera të rivlerësimit, atë të kontrollit të figurës dhe aftësive profesionale dhe ndryshimi i vendimit nr. 45, datë 23.07.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Ervin Metalla

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ina Rama, Ardian Hajdari , Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.58, datë 01.08.2018

Data e regjistrimit: 12.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.62, datë 03.08.2018

Data e regjistrimit: 13.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 62, datë 03.08.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Ardian Hajdari

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.65, datë 13.09.2018

Data e regjistrimit: 23.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifkimit

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.61, datë 02.08.2018

Data e regjistrimit: 04.12.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 61, datë 02.08.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Gentjan Osmani

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.55, datë 31.07.2018

Data e regjistrimit: 04.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka  

Objekti: Kalimin në seancë gjyqësore publike të çështjes administrative me nr. 55 vendimi, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në lidhje me subjektin e rivlerësimit Dritan Rreshka;

 1. Vazhdimin e hetimit administrativ edhe për dy komponentët e tjerë të procesit të rivlerësimit që lidhen me figurën dhe aftësinë profesionale të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka;
 2. Ndryshimin e vendimit nr. 55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka, me detyrë Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.67, datë 05.10.2018

Data e regjistrimit: 05.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Ahmet Jangulli  

Objekti: Pavlefshmëri absolute dhe/ose shfuqizim të vendimit administrativ nr. 67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nëpërmjet pranimit të ankimit, duke cënuar aktin administrativ në një nga format e cënimit, shfuqizimin/ ndryshimin/rrëzimin/ prishjen e aktit administrativ dhe duke vendosur konfirmimin në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Luan Daci

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.68, datë 08.10.2018

Data e regjistrimit: 07.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Sotiraq Lubonja  

Objekti: Ndryshimin e vendimit të ankimueshëm nr. 68, datë 08.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Sotiraq Lubonja

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.63, datë 06.08.2018

Data e regjistrimit: 18.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik   

Objekti: “Lënien në fuqi të vendimit nr.63, datë 06.08.2018 ose ndryshimin e vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, Arben Dollapaj

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kulaifikimit nr.78, datë 15.11.2018

Data e regjistrimit: 08.01.2019 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Alma Liçaj  

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 78, datë 15.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, konfirmimin në detyrë;

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Luan Daci

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kulaifikimit nr.77, datë 15.11.2018

Data e regjistrimit: 08.01.2019 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Ramadan Troci  

Objekti: Gjykimin e çështjes në seancë publike; ndryshimin e vendimit nr. 77, datë 15.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit; konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimt z. Ramadan Troci, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë;

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Statusi:  Përgatitje për gjykim

 Emërtimi: Ankim kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. nr. 69, datë 10.10.2018.

Data e regjistrimit: 11.01.2019 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Entela Prifti  

Objekti: 

Vendimi nr. 69, datë 10.10.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është një vendim i marrë në kundërshtim të hapur me ligjin, provat e ndodhura në dosjen e rivlerësimit të subjektit, në kushtet e paragjykimit të subjektit dhe si i tille duhet të ndryshohet, sipas 66, pika 1/b të ligjit nr. 84/2016, duke u vlerësuar subjekti Entela Prifti me nivel të besueshëm në vlerësimin e kriterit të pasurisë.

Përsa i përket vlerësimit të subjektit për dy kriteret e tjera, vlerësojmë se duke qene se raportet e DSIK dhe KLD janë administruar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe provat përkatëse janë pjesë e dosjes nuk ka pengesë që nga ana e Kolegjit të kryhet vlerësimi  i subjektit edhe për këto  dy kritere duke çelur hetimin administrativ dhe në përfundim të tij të vendoset konfirmimi në detyrë i subjektit Entela Prifti.

Shqyrtimin e çështjes në seancë publike me praninë e palëve për të mundësuar dëgjimin dhe krijimin e një bindje më të plotë për sa është parashtruar në ankim.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Statusi:  Përgatitje për gjyki