Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji nr.119/2014

Nr.Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                                                                                               Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
01 12.04.2018 Informacion mbi publikimin e emrave të trupës gjykuese për shqyrtimin e ankimit të Komisionerit Publik 13.04.2018 Përfunduar Nuk ka
02 24.04.2018 Informacion mbi datën e zhvillimit të seancës së çështjes Nr1/2018 JR, datë 27.03.2018 dhe fazën, në të cilën është procesi 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
03 01.06.2018 Informacion mbi çështjen nr.2, datë 17.05.2018 nr.2 / 2018 JD dhe çështje të tjera të reja të regjistruara pranë KPA-së 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
03 11.06.2018 Informacion mbi çështjen nr.1/2018 (JR), datë 27.03.2018. 18.06.2018 Përfunduar Nuk ka
03 11.06.2018 Informacion mbi çështjen nr.1/2018 (JR), datë 27.03.2018.  18.06.2018 Përfunduar Nuk ka