Seancë Publike

Seancë Publike

2019-05-02 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 2 maj 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues ˗ pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të Komisionerit Publik, i cili si përfundim kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj, si dhe konkluzionet përfundimtare të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj, i cili si përfundim kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si një vendim i drejtë, i mbështetur në fakte e prova dhe i bazuar në ligj e Kushtetutë  ˗ deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe vendosi të shpallë vendimin përfundimtar ditën e mërkurë, më datë 22.05.2019, ora 15:00. Trupi gjykues sqaroi se kjo datë për shpalljen e vendimit është caktuar për arsye objektive, që lidhen me formimin e trupit gjykues.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-07-17 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi vlerësimin e tij në këndvështrimin formal dhe të përmbajtjes për provat që subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori depozitoi pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në seancën e datës 25 qershor 2019, si dhe u shpreh se vijon t’u qendrojë shkaqeve të ankimit, pa ndryshuar asnjë rrethanë të tyre.

  Subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori paraqiti komente shtesë mbi parashtrimet e Komisionerit Publik në seancën paraardhëse, si dhe i mbështeti ato në disa akte të reja shkresore, të cilat kërkoi që të depozitoheshin si prova pranë trupit gjykues.

  Më tej, Komisioneri Publik, pasi bëri një vlerësim edhe të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit në seancën e sotme dhe ripërsëriti se i qëndronte shkaqeve të ankimit, i kërkoi Kolegjit të shprehet për to.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori zhvilluan debatin gjyqësor mbi vlerën e provave të reja, duke parashtruar edhe pretendimet e tyre lidhur me to.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje lidhur me administrimin e akteve, vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën e datës 25 qershor 2019 si dhe në seancën e sotme, datë 10 korrik 2019.

  Trupi gjykues deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet përfundimtare rreth çështjes në gjykim, në seancën që do të zhvillohet më datë 17.07.2019, ora 14.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.07.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues u dorëzoi palëve një projekt paraprak të metodologjisë së propozuar në ankimin e paraqitur nga Komisioneri Publik.

  Trupi gjykues ftoi palët të paraqesin opinionet e tyre mbi këtë projekt – metodologji, si në përgjithësi, ashtu edhe për elementët përbërës të saj, si dhe për mënyrën e zbatimit.

  Në mënyrë të posaçme, trupi gykues ftoi Komisionerin Publik të detajojë kërkimin e tij për hetime të mëtejshme në drejtim të treguesve të metodologjisë, për të cilat rezulton se nuk ka të dhëna apo informacione në dosjen e administruar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

  Për t’u dhënë palëve kohën e nevojshme për të paraqitur opinionet e tyre, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 17.07.2019, ora 10.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  The Appeal Chamber held on July 7, 2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Gentian Medja.

  During today’s hearing the adjudication panel provided the parties a preliminary draft of the methodology proposed in the appeal of the Public Commissioner.

  The adjudication panel invited the parties to provide their views with regard to this draft-methodology, in general, as well as its constituent elements and its method of implementation.

  The adjudication panel invited in particular the Public Commissioner to detail his request to further investigations in terms of methodology indicators for which it results that there are no data or information in the case file administered by the Independent Qualification Commission.

  In order to provide the necessary time to the parties to submit their opinions, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on17.07.2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  The Appeal Chamber held on July 10, 2019 the public hearing of case (JR) no. 23/2018, dated 19.10.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 46 dated 24.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Xhezair Zaganjori.

  During today’s hearing the Public Commissioner submitted his assessment with regard to the formal terms and content of evidences that the assessee Xhezair Zaganjori lodged with the Appeal Chamber in the hearing dated June 25, 2019, and stated that he continues to stand by the grounds of appeal, without changing any circumstance thereof.

  The assessee submitted additional comments on the submissions of the Public Commissioner made in the previous hearing, and supported them with a few written acts, requesting the adjudication panel to obtain them as evidence.

  Then, the Public Commissioner, following an assessment of the acts lodged by the assessee during today’s hearing and reiterating that he stood by the grounds of appeal, requested the Appeal Chamber to make a statement with this regard.

  The Public Commissioner and the assessee Xhezair Zaganjori debated over the value of the new evidences, submitting their claims with their respect.

  Following the withdrawal for making the decision on the administration of the acts, the adjudication panel ruled to allow the collection as evidence of the acts submitted by the assessee in the hearing dated June 25, 2019, as well as during today’s hearing, dated July 10, 2019.

  The adjudication panel declared the judicial review closed and invited the parties to submit their final conclusions with regard to the case at trial at the hearing scheduled to be held on 17.07.2019, at 14:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 00:00 - 2019-07-19 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik analizën financiare të përgatitur me kërkesë të Komisionerit Publik, nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Për t’i lënë kohë subjektit të rivlerësimit, znj.Kosova dhe Komisionerit Publik të shprehen lidhur me këtë analizë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.07.2019, ora 08:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-19 All day

  The Appeal Chamber held on July 12, 2019 the public hearing of case (JR) no. 30/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 43 dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Nertina Kosova.

  During today’s hearing the adjudication panel made available to the assessee and Public Commissioner the financial analysis drafted by the Legal Service Unit of the Appeal Chamber upon request of the Public Commissioner. In order to provide the necessary time to the assessee and Public Commissioner to make a statement with regard to this analysis, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 19.07.2019, at 08:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 All day

  On Friday, 19.07.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Artur Malaj.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Rezarta Schuetz

  Rapporteur:               Sokol Çomo

  Members:                   Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 All day

  Ditën e premte, më datë 19.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 34/2018, datë 13.11.2018  që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2019-07-24 00:00 - 2019-07-24 00:00

  On Wednesday, July 24, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 35/2018, dated 23.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 65 dated 13.09.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Valbona Bala (Pajo).

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ina Rama

  Rapporteur:               Sokol Çomo

  Members:                   Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-24 00:00 - 2019-07-24 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 24.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 35/2018, datë 23.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Valbona Bala (Pajo).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë