Seancë publike

Seancë publike

2019-06-25 All day

Ditën e martë, më datë 25.06.2019, ora 12:30, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:      Albana Shtylla

Relatore:         Rezarta Schuetz

Anëtarë:          Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-06-25 00:00 - 2019-06-25 00:00

  On Tuesday, 25.06.2019, at 12:30 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 23/2018, dated 19.10.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 46 dated 24.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Xhezair Zaganjori.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Albana Shtylla

  Rapporteur:               Rezarta Schuetz

  Members:                   Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-06-26 All day

  The Appeal Chamber held on 21 June 2019 the public hearing of case (JR) no. 30/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 43 dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Nertina Kosova.

  During today’s hearing the adjudication panel decided that to the purpose of judicial investigation to collect in the capacity of evidence the written acts submitted by the assessee in the previous hearing.

  The Public Commissioner considered these evidences sufficient to enable the complete investigation based on the appeal grounds.

  The Public Commissioner requested the Appeal Chamber to qualify a relative of the assessee as other person related to her, as well as the conduct of a financial analysis to assess his financial capacity, based on the new evidences.

  The adjudication panel decided to accept the request of the Public Commissioner to carry out this financial analysis, to be presented to the assessee and Public Commissioner in the forthcoming hearing, on 26 June, at 13.00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-06-26 00:00 - 2019-06-26 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21 qershor 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues vendosi të marrë në cilësinë e provës, në funksion të hetimit gjyqësor, aktet shkresore të depozituara nga subjekti i rivlerësimit seancën paraardhëse.

  Komisioneri Publik i konsideroi të mjaftueshme këto prova, për të mundësuar një hetim të plotë bazuar në shkaqet e ankimit.

  Komisioneri Publik kërkoi nga Kolegji kualifikimin e një të afërmi të subjektit të rivlerësimit si person tjetër i lidhur me të dhe kryerjen e një analize financiare për të vlerësuar mundësitë financiare të tij, bazuar në provat e reja.

  Trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e Komisionerit Publik për të kryer këtë analizë financiare, të cilën do t’ia prezantojë subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik në seancën e ardhshme, më datë 26 qershor, ora 13.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-02 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 qershor 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Brati.
  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues rrëzoi kërkesën e subjektit të rivlerësimit për të përcaktuar nivelin e provueshmërisë të të gjitha akteve të depozituara, në këndvështrim të nenit 32/2 dhe nenit 52/2 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, duke deklaruar se do të shprehet lidhur me to në vendimin përfundimtar, pasi t’i analizojë në detaje.
  Subjekti i rivlerësimit deklaroi se ka vënë re njëanshmëri të trupit gjykues gjatë procesit gjyqësor, rrjedhimisht, do të depozitojë një kërkesë për përjashtimin e anëtarëve të tij. Kryesuesja e seancës u shpreh se deri në momentin që kjo kërkesë të zyrtarizohet në formën e kërkuar nga ligji, nuk do të pezullohet, por do të vijojë shqyrtimi i çështjes, bazuar në nenin 75, paragrafi i fundit, i Kodit të Procedurës Civile.
  Lidhur me analizën financiare të kryer nga Kolegji, subjekti i rivlerësimit deklaroi se përveçse ka pasaktësi, kjo analizë tejkalon edhe ankimin e Komisionerit Publik, ndërkohë që ky i fundit, vlerësoi se rezultatet e kësaj analize evidentojnë mungesën e burimit të ligjshëm të të ardhurave të subjektit të rivlerësimit.
  Trupi gjykues përfundoi shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet përfundimtare rreth çështjes në gjykim, në seancën që do të zhvillohet më datë 02.07.2019, ora 13.30.
  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-02 00:00 - 2019-07-02 00:00

  The Appeal Chamber held on 17 June 2019 the next public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, dated 05.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  During today’s hearing, the adjudication panel dismissed the request of the assessee to determine the standard of proof of all deposited acts, in terms of Articles 32/2 and 52/2 of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, stating that following their analysis in details it shall make a statement with their respect in the final decision.

  The assessee stated that she has noticed bias of the adjudication panel during the trial and consequently, she shall file a request for the recusal of its panel members. The chair of the hearing stated that until this request be formalized in the form required by law, the review of the case shall not be suspended but, under Article 75, last paragraph, of the Civil Procedure Code, its examination shall continue.

  With regard to the financial analysis conducted by the Appeal Chamber, the assessee held that besides the fact that it contains inaccuracies, it exceeds even the appeal of the Public Commissioner, whereas the latter considered that the results of this analysis indicate the lack of lawful resources of the income of the assessee.

  The adjudication panel concluded the judicial review and invited the parties to submit their final conclusions with regard to the case at trial in the hearing to be held on 02.07.2019, at 13:30 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-09 00:00 - 2019-07-09 00:00

  The Appeal Chamber held on Monday, 17.06.2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Gentian Medja.

  During today’s hearing the Public Commissioner submitted the appeal grounds related to the proficiency criterion, requesting the Appeal Chamber to draft a methodology to carry out, upon measurable objective indicators, a complete proficiency assessment of the assessee.

  The assessee, Mr. Medja, submitted his arguments with regards to the counter-appeal filed against the appeal of the Public Commissioner, alleging it in violation of the law.

  The assessee, after stating that the request of the Public Commissioner for carrying out the proficiency assessment on the basis of a specific methodology is contrary to constitutional principles, requested the Appeal Chamber to uphold decision no. 60, dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission.

  Due to the complexity of the case and due to objective reasons, the holding of another already scheduled public hearing, the hearing related to the assessee Gentian Medja was adjourned on 09.07.2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët

 • 2019-07-09 00:00 - 2019-07-09 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.06.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit mbi kriterin e aftësive profesionale, duke i kërkuar Kolegjit të hartojë nje metodologji, nëpërmjet së cilës, me indikatorë objektivë të matshëm, të kryejë një rivlerësim profesional të plotë, të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, z.Medja parashtroi argumentet e tij në lidhje me kundërankimin ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, duke e cilësuar atë në kundërshtim me ligjin.

  Subjekti i rivlerësimit, i cili deklaroi se kërkesa e Komisionerit Publik për kryerjen e procesit të rivlerësimit në drejtim të kriterit professional, bazuar në një metodologji specifike, bie ndesh me parimet kushtetuese, i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit lënien në fuqi të vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Për shkak të kompleksitetit të çështjes, si dhe për arsye objektive, për shkak të zhvillimit të një séance tjetër gjyqësore të planifikuar, seanca e subjektit të rivlerësimit Gentian Medja u shty për në datën 09.07.2019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-11 00:00 - 2019-07-11 00:00

  Ditën e enjte, më datë 11.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 61, datë 02.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentjan Osmani.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:      Natasha Mulaj

  Relatore:         Ina Rama

  Anëtarë:          Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-11 All day

  On Thursday, 11.07.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing case (JR) no. 36/2018, dated 04.12.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 61 dated 02.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Gentjan Osmani.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Natasha Mulaj

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.