Seancë publike

Seancë publike

2019-05-06 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 6 maj 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48, datë 25.07.2018.

Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, një kërkesë që znj.Ema Gashi i ka paraqitur Këshillit të Lartë Gjyqësor, nëpërmjet së cilës deklarohet dorëheqja e saj nga detyra si gjyqtare në rrethin gjyqësor Durrës, si dhe dorëheqja dhe mbarimi i statusit të magjistratit në Republikën e Shqipërisë. Pas depozitimit të kësaj kërkese, subjekti i rivlerësimit, znj.Rovena Gashi i kërkoi sërish trupit gjykues të ketë si përfaqësuese ligjore në proces, motrën e saj, znj.Ema Gashi.

Me një vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues argumentoi:

Sipas nenit 65, pika 2, të ligjit nr. 96/2016, Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë e arsyetuar; dorëheqja i jep efektet në fund të muajit pasardhës, nga dita kur Këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit të magjistratit deklarohet me vendim të Këshillit, jo më vonë se dy javë nga mbarimi i statusit; po kështu neni 65, paragrafi 3, përcakton se në raste të justifikuara me kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, dorëheqja mund të japë efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.

Nga deklarimi dhe kërkesa e paraqitur para kësaj gjykate, por edhe siç u shpjegua nga subjekti i rivlerësimit në këtë seancë, nuk rezulton të ketë një kërkesë të posaçme në përputhje me parashikimet e nenit 65, paragrafi 3 i ligjit të Statusit të Magjistratit. 

Nëse do t’i referohemi me afate konkrete, se kur kjo kërkesë apo ky deklarim nga znj. Ema Gashi do të prodhonte efekte të mbarimit të statusit të magjistratit, trupi gjykues vlerëson se ky afat, sipas parashikimeve të nenit 65 pika 2, do të ishte 30 qershori 2019, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhej të shprehej deri në 14 korrik 2019. Nëse kërkesa e bërë nga znj Ema Gashi do të ishte e motivuar sipas parashikimeve të nenit 65, paragrafi 3 i ligjit, atëherë si dorëheqja, por edhe vendimmarrja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të kishin efekte para afateve të parashikuara në nenin 65, paragrafi 2 i ligjit të statusit të magjistratit.

Nga ana tjetër, sipas nenit 93 të Kodit të Procedurës Civile, subjekti i rivlerësimit është në kategorinë e personave të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, pra, mund t’i kryejnë vetë të gjitha veprimet procedurale, përveçse kur ligji parashikon ndryshe. Subjekti i rivlerësimit, në vlerësimin e trupit gjykues, nuk është në kategorinë e subjekteve që ka nevojë për t’u mbrojtur me përfaqësues ligjor të caktuar nga shteti. Në këto kushte, trupi gjykues çmon se nuk pranon kërkesën e sotme të subjektit të rivlerësimit për t’u përfaqësuar në këtë proces nga znj. Ema Gashi, e cila është ende gjyqtare në rrethin gjyqësor Durrës, pasi kjo kërkesë është në kundërshtim të hapur me nenin 96, paragrafi i dytë, germa “ç” të Kodit të Procedurës Civile.

Pas këtij vendimi të ndërmjetëm, subjekti i rivlerësimit u largua nga salla. Trupi gjykues vendosi vijimin e gjykimit, në mungesë të subjektit të rivlerësimit.

Kryesuesja e seancës lexoi të plotë gjetjen dhe provat bashkëlidhur saj të paraqitura në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga vëzhguesja ndërkombëtare znj. Mia Roessingh – Bakels. Kjo gjetje është paraqitur nga vëzhguesja e ONM-së për arsye se subjekti i rivlerësimit, në ankimin e paraqitur kundër vendimit nr.48 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ka pretenduar pamundësinë për të qenë e pranishme në seancën publike të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më datë 20 korrik 2018. Bashkëlidhur këtij ankimi, subjekti i rivlerësimit kishte vendosur një raport mjekësor për të vërtetuar pretendimin e paraqitur.

Trupi gjykues, pasi administroi gjetjen dhe provat bashkëlidhur saj në fashikullin e çështjes, mbylli shqyrtimin gjyqësor dhe vendosi të shpallë vendimin përfundimtar për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, më datë 29 maj, ora 14.00.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

Related upcoming events

 • 2019-07-17 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi vlerësimin e tij në këndvështrimin formal dhe të përmbajtjes për provat që subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori depozitoi pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në seancën e datës 25 qershor 2019, si dhe u shpreh se vijon t’u qendrojë shkaqeve të ankimit, pa ndryshuar asnjë rrethanë të tyre.

  Subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori paraqiti komente shtesë mbi parashtrimet e Komisionerit Publik në seancën paraardhëse, si dhe i mbështeti ato në disa akte të reja shkresore, të cilat kërkoi që të depozitoheshin si prova pranë trupit gjykues.

  Më tej, Komisioneri Publik, pasi bëri një vlerësim edhe të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit në seancën e sotme dhe ripërsëriti se i qëndronte shkaqeve të ankimit, i kërkoi Kolegjit të shprehet për to.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori zhvilluan debatin gjyqësor mbi vlerën e provave të reja, duke parashtruar edhe pretendimet e tyre lidhur me to.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje lidhur me administrimin e akteve, vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën e datës 25 qershor 2019 si dhe në seancën e sotme, datë 10 korrik 2019.

  Trupi gjykues deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet përfundimtare rreth çështjes në gjykim, në seancën që do të zhvillohet më datë 17.07.2019, ora 14.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.07.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues u dorëzoi palëve një projekt paraprak të metodologjisë së propozuar në ankimin e paraqitur nga Komisioneri Publik.

  Trupi gjykues ftoi palët të paraqesin opinionet e tyre mbi këtë projekt – metodologji, si në përgjithësi, ashtu edhe për elementët përbërës të saj, si dhe për mënyrën e zbatimit.

  Në mënyrë të posaçme, trupi gykues ftoi Komisionerin Publik të detajojë kërkimin e tij për hetime të mëtejshme në drejtim të treguesve të metodologjisë, për të cilat rezulton se nuk ka të dhëna apo informacione në dosjen e administruar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

  Për t’u dhënë palëve kohën e nevojshme për të paraqitur opinionet e tyre, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 17.07.2019, ora 10.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  The Appeal Chamber held on July 7, 2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Gentian Medja.

  During today’s hearing the adjudication panel provided the parties a preliminary draft of the methodology proposed in the appeal of the Public Commissioner.

  The adjudication panel invited the parties to provide their views with regard to this draft-methodology, in general, as well as its constituent elements and its method of implementation.

  The adjudication panel invited in particular the Public Commissioner to detail his request to further investigations in terms of methodology indicators for which it results that there are no data or information in the case file administered by the Independent Qualification Commission.

  In order to provide the necessary time to the parties to submit their opinions, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on17.07.2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-17 00:00 - 2019-07-17 00:00

  The Appeal Chamber held on July 10, 2019 the public hearing of case (JR) no. 23/2018, dated 19.10.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 46 dated 24.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Xhezair Zaganjori.

  During today’s hearing the Public Commissioner submitted his assessment with regard to the formal terms and content of evidences that the assessee Xhezair Zaganjori lodged with the Appeal Chamber in the hearing dated June 25, 2019, and stated that he continues to stand by the grounds of appeal, without changing any circumstance thereof.

  The assessee submitted additional comments on the submissions of the Public Commissioner made in the previous hearing, and supported them with a few written acts, requesting the adjudication panel to obtain them as evidence.

  Then, the Public Commissioner, following an assessment of the acts lodged by the assessee during today’s hearing and reiterating that he stood by the grounds of appeal, requested the Appeal Chamber to make a statement with this regard.

  The Public Commissioner and the assessee Xhezair Zaganjori debated over the value of the new evidences, submitting their claims with their respect.

  Following the withdrawal for making the decision on the administration of the acts, the adjudication panel ruled to allow the collection as evidence of the acts submitted by the assessee in the hearing dated June 25, 2019, as well as during today’s hearing, dated July 10, 2019.

  The adjudication panel declared the judicial review closed and invited the parties to submit their final conclusions with regard to the case at trial at the hearing scheduled to be held on 17.07.2019, at 14:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 00:00 - 2019-07-19 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik analizën financiare të përgatitur me kërkesë të Komisionerit Publik, nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Për t’i lënë kohë subjektit të rivlerësimit, znj.Kosova dhe Komisionerit Publik të shprehen lidhur me këtë analizë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.07.2019, ora 08:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-19 All day

  The Appeal Chamber held on July 12, 2019 the public hearing of case (JR) no. 30/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 43 dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Nertina Kosova.

  During today’s hearing the adjudication panel made available to the assessee and Public Commissioner the financial analysis drafted by the Legal Service Unit of the Appeal Chamber upon request of the Public Commissioner. In order to provide the necessary time to the assessee and Public Commissioner to make a statement with regard to this analysis, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 19.07.2019, at 08:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 All day

  On Friday, 19.07.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Artur Malaj.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Rezarta Schuetz

  Rapporteur:               Sokol Çomo

  Members:                   Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-19 All day

  Ditën e premte, më datë 19.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 34/2018, datë 13.11.2018  që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2019-07-24 00:00 - 2019-07-24 00:00

  On Wednesday, July 24, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 35/2018, dated 23.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 65 dated 13.09.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Valbona Bala (Pajo).

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ina Rama

  Rapporteur:               Sokol Çomo

  Members:                   Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-24 00:00 - 2019-07-24 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 24.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 35/2018, datë 23.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Valbona Bala (Pajo).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë