Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2019-01-09 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09 janar 2019, ora 10.00 shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 15/2018, datë 11.09.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Artan Lazaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 34, datë 11.07.2018 dhe vendosi zhvillimin e gjykimit të kësaj çështje në seancë gjyqësore publike me praninë e palëve,  ditën e mërkurë, në datën 23.01.2019, ora 10:00.

Gjykimi në seancë publike u vendos për të debatuar, nëse shkelja e rëndë procedurale e pretenduar nga subjekti i rivlerësimit në ankim, për mosshqyrtimin e kërkesës së tij për përjashtimin e Komisioneres Brunilda Bekteshi nga shqyrtimi i çështjes, nga një tjetër trup gjykues i Komisionit të Pavarur të Kualifikuar, i ndryshëm nga trupi gjykues që ka dhënë vendimin nr. 34, datë 11.07.2018, ka ndikuar ose jo në bazueshmërinë e këtij vendimi.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 

Related upcoming events

 • 2019-02-04 All day

  Ditën e hënë, më datë 04.02.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.21/2018, datë 18.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Artan Zeneli ka bërë kundër vendimit nr.41, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2019-02-04 All day

  The Appeal Chamber shall review on Monday, 04.02.2019, at 10:00 hrs, in camera, case no. (JR) no. 21/2018, dated 18.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Mr. Artan Zeneli against decision no. 41 dated 18.07.2018 of the Independent Qualification.

  The adjudication panel is composed of judges:

  Chairperson:    Ms. Rezarta Schuetz

  Rapporteur:     Mr. Ardian Hajdari

  Members:        Ms. Albana Shtylla, Ms. Ina Rama, Ms. Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-02-07 All day

  The Appeal Chamber shall review on Thursday, 07.02.2019, at 10:00 hrs, in camera, case no. (JR) no. 19/2018, dated 11.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Mr. Shkëlzen Selimi against decision no. 52 dated 30.07.2018 of the Independent Qualification Commission, corrected upon decision no.5, dated 17.09.2018.

  The adjudication panel is composed of judges:

  Chairperson:    Mr. Sokol Çomo

  Rapporteur:     Ms. Ina Rama

  Members:        Ms. Albana Shtylla, Ms. Natasha Mulaj, Ms. Rezarta Schuetz

  The session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

 • 2019-02-07 All day

  Ditën e enjte, më datë 07.02.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2018, datë 11.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Selimi ka bërë kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.52, datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-02-12 All day

  Ditën e martë, më datë 12.02.2019, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari ka bërë kundër vendimit nr.37, datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.