Ditë Seance

Ditë Seance

2018-12-11 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Në këtë seancë, subjektet pjesëmarrëse në gjykim u njohën me informacionet dhe aktet bashkëlidhur që disa institucione shtetërore i kanë vënë në dispozicion Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në zbatim të vendimit të datës 16.11.2018 për hetimin e disa fakteve juridike.

Për t’i dhënë subjekteve pjesëmarrëse kohën e nevojshme për vlerësimin e fakteve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 17.12.2018, ora 12.00.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-02-25 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19 shkurt 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.17/2018, datë 13.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Antoneta Sevdari.

  Gjatë kësaj seance, subjekti i rivlerësimit vlerësoi se denoncimi me të cilin u njoh seancën e kaluar, nuk paraqet asnjë të dhënë që mund të çojë në dyshime për paaftësi të saj në aspektin profesional.

  Komisioneri Publik kërkoi që Kolegji i Posaçëm i Apelimit të hetojë dhe të shprehet mbi të gjitha denoncimet në total, të depozituara pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në ngarkim të subjektit të rivlerësimit.

  Trupi gjykues refuzoi kërkesën e Komisionerit Publik për riçeljen e hetimit administrativ, pasi konsideroi se dokumentacioni në dosje është i mjaftueshëm për zgjidhjen e çështjes.

  Pasi deklaroi përfundimin e shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën, ditën e hënë, më datë 25.02.2019, ora 10.00, për t’i lënë në dispozicion kohën e nevojshme Komisionerit Publik dhe subjektit të rivlerësimit për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-02-25 All day

  On February 19, 2019, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 17/2018, dated 13.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 42, dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Antoneta Sevdari.

  During this hearing the assessee assessed that the submission upon which she was acquainted at the previous hearing did not present any information that could lead to doubts on her incompetency in proficiency terms.

  The Public Commissioner requested the Appeal Chamber to investigate and make a statement on all submissions filed with the Appeal Chamber on the account of the assessee.

  The adjudication panel dismissed the request of the Public Commissioner on the re-opening of the administrative investigation since it considered that the documentation of the case-file is sufficient for the resolution of the case.

  Following the termination of the judicial review, in order to provide the necessary time to the Public Commissioner and assessee to prepare their final conclusions, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on Monday, 25.02.2019, at 10.00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

   

   

 • 2019-03-05 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 shkurt 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik, një analizë financiare për periudhën kohore 2004-2016 të përgatitur nga Njësia e Shërbimit Ligjor, pas rivlerësimit që kjo e fundit i bëri situatës financiare, bazuar mbi provat e reja të marra deri në këtë fazë të gjykimit.

  Për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit të njihet me analizën financiare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e martë, më datë 05.03.2019, ora 12.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-03-05 All day

  The Appeal Chamber held on February 2, 2019, the subsequent public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated 07.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Edmond Islamaj.

  During today’s hearing the adjudication panel made available to the assessee and Public Commissioner a financial analysis for the time period 2004-2016 drafted by the Legal Service Unit, following the re-assessment that the latter carried out to the financial situation, based on the new evidences collected up to this adjudication stage.

  In order to provide the assessee the necessary time to be acquainted with the financial analysis, the panel decided to adjourn the hearing on Tuesday, on 05.03.2019, at 12.00 h.

  The session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-03-07 All day

  Ditën e enjte, më datë 07.03.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:       Natasha Mulaj

  Relatore:          Rezarta Schuetz

  Anëtarë:           Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-03-07 All day

  On Thursday, 07.03.2019, at 10:00 h., the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 14/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 47 dated 25.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Astrit Faqolli.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Natasha Mulaj

  Rapporteur:               Rezarta Schuetz

  Members:                   Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

   

 • 2019-03-11 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 5 shkurt 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues i dorëzoi subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik kopje të dokumenteve të lëshuara nga institucione shtetërore në vend, me kërkesë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në funksion të hetimit të çështjes. Ndërkohë, trupi gjykues është ende në pritje të një dokumenti nga autoritetet tatimore italiane, kërkuar nëpërmjet Ministrisë së Drejtesisë së Republikës së Shqipërisë.

  Komisioneri Publik kërkoi revokimin e vendimit për marrjen e këtij dokumenti nëpërmjet autoriteteve shtetërore italiane, duke ia lënë subjektit të rivlerësimit barrën e sjelljes së kësaj prove sipas një formulari tip të përcaktuar.

  Trupi gjykues vendosi:

  • të mos pranojë kërkesën e Komisionerit Publik për revokimin e vendimit për marrjen e provës nga autoritetet tatimore italiane;
  • të mos pranojë kërkesën e Komisionerit Publik, në këtë moment procedural, për kalimin e barrës së provës subjektit të rivlerësimit Alma Brati;
  • subjekti i rivlerësimit Alma Brati ka të drejtë të paraqesë aktet që vërtetojnë pagimin e tatimeve në Itali, nga persona të lidhur me të.

  Në pritje të dokumenteve të kërkuara në cilësinë e provës, trupi gjykues shtyu seancën publike më datë 11.03.2019, ora 10.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

   

   

   

   

 • 2019-03-11 All day

  The Appeal Chamber held today on the 5th of February 2019 the consecutive hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, dated 05.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  During today’s hearing the adjudication panel handed over to the assessee and Public Commissioner copies of documents issued by the state authorities in place upon request of the Appeal Chamber to the purpose of investigation of the case. Meanwhile, the adjudication panel is still waiting for a document from Italian tax authorities, requested through the Ministry of Justice of the Republic of Albania.

  The Public Commissioner requested the revocation of the decision for the obtaining of this document from Italian state authorities, shifting to the assessee the burden of proof for the submission of this evidence as per set form.

  The adjudication panel decided:

  • To dismiss the request of the Public Commissioner for the revocation of the decision for the obtaining of the evidence from the Italian tax authorities;
  • To dismiss the request of the Public Commissioner, at this procedural time, for the shifting of the burden of proof to the assessee Alma Brati;
  • The assessee Alma Brati has the right to submit documents that prove the payment of taxes in Italy from persons related to her.

  Pending the arrival of the documents required in the capacity of evidence, the adjudication panel adjourned the hearing on 11.03.2019, at 10.00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.