Ditë seance

Ditë seance

2018-12-13 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi prapësimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe depozitoi disa akte shkresorë që kërkoi të merren në konsideratë.

Për t’i dhënë Komisionierit Publik kohën e nevojshme për të specifikuar kërkesën e tij, pas njohjes me aktet shkresore të paraqitura nga subjekti, trupi gjykues, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 18.12.2018, ora 14.00.

Related upcoming events

 • 2018-12-17 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Në seancën e sotme, Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit analizuan vlerën provuese të provave, të cilat, trupi gjykues vendosi të merren në gjykimin e kësaj çështjeje, me vendimin e ndërmjetëm të datës 17.12.2018.

  Komisioneri Publik kërkoi hetimin edhe të disa fakteve dhe marrjen e disa provave të tjera, kërkesë e cila, nuk u pranua nga trupi gjykues, bazuar në nenin 49, pika 6, germa a dhe b e ligjit 84/2016.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e enjte, më datë 20.12.2018, ora 09.30, për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit, të shpjegojë dhe provojë mënyrën e përfitimit të çmimit të shitjes së autoveturës “Range Rover”, me targë AA … .

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2018-12-17 All day

  The Appeal Chamber held today, on 11.12.2018, the next public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated 07.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Edmond Islamaj.

  Following the interim decision dated 16.11.2018 on the investigation of some juridical facts, the parties were acquainted in this hearing with the information and documentation attached that certain state institutions have made available to the Appeal Chamber.

  In order to provide to the parties at trial the necessary time to consider such facts, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 17.12.2018, at 12:00 hrs.

  The session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

 • 2018-12-18 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 13 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi prapësimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe depozitoi disa akte shkresorë që kërkoi të merren në konsideratë.

  Për t’i dhënë Komisionierit Publik kohën e nevojshme për të specifikuar kërkesën e tij, pas njohjes me aktet shkresore të paraqitura nga subjekti, trupi gjykues, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 18.12.2018, ora 14.00.

   

 • 2018-12-18 All day

  The Appeal Chamber held today, on 13.12.2018, the public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 32, dated 05.07.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  The Public Commissioner submitted during the hearing the appeal grounds whereas the assessee submitted his objections to the appeal filed by the Public Commissioner and filed a few written documents she requested to be taken into consideration.

  In order to provide to the Public Commissioner the necessary time to be acquainted with the acts filed by the assessee, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 18.12.2018, at 14.00 hrs.

 • 2018-12-20 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Në këtë seancë, Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit analizuan vlerën provuese të provave, të cilat, trupi gjykues vendosi të merren në gjykimin e kësaj çështjeje, me vendimin e ndërmjetëm të datës 17.12.2018.

  Komisioneri Publik kërkoi hetimin edhe të disa fakteve dhe marrjen e disa provave të tjera, kërkesë e cila, nuk u pranua nga trupi gjykues, bazuar në nenin 49, pika 6, germa a dhe b e ligjit 84/2016.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e enjte, më datë 20.12.2018, ora 09.30, për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit, të shpjegojë dhe provojë mënyrën e përfitimit të çmimit të shitjes së autoveturës “Range Rover”, me targë AA … .

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.