Ditë seance

Ditë seance

2019-03-05 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 5 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Lidhur me analizën financiare për periudhën kohore 2004-2016 të përgatitur nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë KPA-së, subjekti i rivlerësimit parashtroi shpjegimet dhe pretendimet e tij.

Subjekti i rivlerësimit dorëzoi pranë trupit gjykues një relacion shpjegues financiar, si dhe akte shoqëruese të lëshuara nga individë dhe shoqata për të justifikuar shpenzimet e udhëtimeve të tij private jashtë shtetit. Subjekti i rivlerësimit kërkoi që dokumentacioni të merret si provë nga trupi gjykues.

Komisioneri Publik parashtroi qëndrimet e tij mbi analizën financiare të Njësisë së Shërbimit Ligjor pranë KPA-së në dy aspekte, atë ligjor, dhe financiar.

Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë  të deklaratës së lëshuar më datë 5.03.2019 nga shoqatat “MeEduSa” dhe “Instituti për marrëdhëniet italo – shqiptaro”, pasi subjekti i rivlerësimit Edmond Islamaj të paraqesë dokumentin origjinal të legalizuar si dhe dokumentacion zyrtar të lëshuar nga autoritetet e shtetit italian që vërteton se këto shoqata janë të regjistruara në institucionet përkatëse, si dhe që përcakton statusin që personat nënshkrues kanë në këto shoqata.

Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë të deklaratave noteriale të shtetasve pritës të subjektit të rivlerësimit në Itali, vetëm pasi ky i fundit të provojë që këta deklarues kanë qenë rezidentë në shtetin italian, në kohën të cilën përmendin në deklaratat e tyre.

Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të tjera të paraqitura në këtë seancë nga subjekti i rivlerësimit, sipas procesverbalit të seancës, të cituar në mënyrë specifike, si nga subjekti, ashtu dhe nga kryesuesi i seancës.

Seanca gjyqësore e radhës do të zhvillohet ditën e martë, më datë 26.03.2019, ora 11.00.

Related upcoming events

 • 2019-05-22 00:00 - 2019-05-22 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues të mos marrë në konsideratë denoncimet për rrethana që lidhen me persona të lidhur me subjektin e rivlerësimit, të  paraqitura seancën e kaluar, duke i cilësuar të sajuara, me keqinterpretime shifrash dhe pa përmbushur kushtet e një dokumenti të rregullt ligjor.

  Subjekti i rivlerësimit, znj.Brati, kërkoi gjithashtu që trupi gjykues të lejojë marrjen në cilësinë e provës të dy dokumenteve të reja që ajo paraqiti seancën e sotme.

  Komisioneri Publik deklaroi se do të kryejë analizë të re financiare bazuar në dokumentet e reja të paraqitura në seancën e sotme nga subjekti i rivlerësimit dhe se do të shprehet për të, në konkluzionet përfundimtare.

  Trupi gjykues vendosi të mos çelë hetimin gjyqësor lidhur me denoncimet, si dhe të lejojë marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit seancën e sotme.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën për në 22 maj, ora 10:00, në mënyrë që Kolegji të kryejë analizën financiare, pas provave të reja të depozituara nga subjekti i rivlerësimit. 

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-05-22 00:00 - 2019-05-22 00:00

  The Appeal Chamber held on April 26, 2019, the next public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, dated 05.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  During today’s hearing, the assessee requested the adjudication panel to not consider the submitted denunciations concerning persons related to the assessee, filed with the adjudication panel during the previous hearing, considering them fictitious, having misinterpretations in terms of figures, and lacking the requirements of a legal due act.

  The assessee, Ms. Brati, requested also that the panel allows the collection in the capacity of evidence of two new documents filed by her during today’s hearing.

  The Public Commissioner stated that he shall carry out a new analysis on the basis of the new documents filed by the assessee and he shall make a statement with this regard in the final conclusions.

  The adjudication panel decided not to open the judicial investigation with regard to the denunciations, as well as to allow the collection in the capacity of evidence of the documents submitted by the assessee.

  To allow the Appeal Chamber to carry out the financial analysis following the new evidences filed by the assessee, the adjudication panel decided to adjourn the public hearing on May 22, 2019, at 10:00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.