Ditë seance

Ditë seance

2019-02-12 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 shkurt 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik, një analizë financiare për periudhën kohore 2004-2016 të përgatitur nga Njësia e Shërbimit Ligjor, pas rivlerësimit që kjo e fundit i bëri situatës financiare, bazuar mbi provat e reja të marra deri në këtë fazë të gjykimit.

Për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit të njihet me analizën financiare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e martë, më datë 05.03.2019, ora 12.00.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-04-26 00:00 - 2019-04-26 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit depozitoi pranë trupit gjykues akte të reja të dërguara nga të afërmit në Itali dhe akte të lëshuara nga autoritetet shtetërore shqiptare me kërkesë të saj, me qëllim justifikimin e burimit të ligjshëm të të ardhurave, të personave të lidhur me të.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi analizën financiare të kryer nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, duke deklaruar se kjo analizë shkon përtej pretendimeve të ngritura në shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik.

  Komisioneri Publik deklaroi se i qëndron shkaqeve të ankimit dhe paraqiti një denoncim të ri, në gjuhën italiane për rrethana që lidhen me persona të lidhur me subjektin e rivlerësimit, të cilin ia la në vlerësim trupit gjykues për ta marrë ose jo në konsideratë. Një material i ngjashëm i është dërguar në rrugë elektronike edhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM).

  Trupi gjykues vendosi:

  - Të lejojë marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

  - Të caktojë një përkthyes nga lista e autorizuar e Ministrisë së Drejtësisë, për përkthimin e akteve të ardhura bashkëlidhur denoncimit dhe materialit të dërguar nga ONM-ja, pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Materiali i përkthyer do t’i vihet në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik.

  - Për t’i dhënë kohë subjektit të rivlerësimit të shprehet lidhur me denoncimin, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 26.04.2019, ora 10:00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-04-26 00:00 - 2019-04-26 00:00

  The Appeal Chamber held on April 12, 2019, the next public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, dated 05.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  During today’s hearing, the assessee submitted new acts sent by her relatives in Italy and acts issued by the Albanian state authorities upon her request, to the purpose of justifying the legitimate source of income of persons related to her.

  The assessee objected the financial analysis of the Legal Service Unit of the Appeal Chamber, stating that this analysis goes beyond the claims of the appeal grounds of the Public Commissioner.

  The Public Commissioner stated that he stood by the appeal grounds and submitted a new denunciation, in Italian, concerning persons related to the assessee, the consideration of which he left to the assessment of the panel. A similar material was submitted electronically even to the International Monitoring Operation (IMO).

  The adjudication panel decided:

  - To allow the collection in the capacity of evidence of the documents submitted by the assessee.

  - To appoint a translator from the official list of the Ministry of Justice for the translation of acts submitted to the Appeal Chamber enclosed with the denunciation and materials sent to IMO. The translated documents shall be set at the disposal of the assessee and Public Commissioner.

  - In order to provide the necessary time to the assessee to make a statement with regard to the denunciation, the adjudication panel decided to adjourn the public hearing on 26.04.2019, at 10:00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-05-02 00:00 - 2019-05-02 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, duke administruar të gjitha aktet e ardhura nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në fashikullin e gjykimit dhe të gjitha provat e tjera të marra nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit gjatë procesit të gjykimit të kësaj çështjeje.

  Për t’i lënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik për të paraqitur konkluzionet përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 02.05.2019, ora 10.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-05-02 00:00 - 2019-05-02 00:00

  The Appeal Chamber held on April 17, 2019, the next public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated 07.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Edmond Islamaj.

  During today’s hearing the adjudication panel decided to close the judicial review of the case, by administering all the acts of the case file submitted by the Independent Qualification Commission and all other evidences collected by the Appeal Chamber during the adjudication proceedings of this case.

  In order to provide the necessary time to the assessee and Public Commissioner to submit their final conclusions, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 02.05.2019, at 10.00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-05-06 00:00 - 2019-05-06 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 23 prill 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48, datë 25.07.2018.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit, znj.Rovena Gashi, paraqiti kërkesën për të pasur si përfaqësuese ligjore në të gjitha seancat në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, motrën e saj, znj.Ema Gashi, bazuar në nenin 96 të Kodit të Procedurës Civile, paragrafi i parë, germa “b”, sipas të cilit, motra mund të jetë përfaqësuese ligjore në gjykim.

  Me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues rrëzoi këtë kërkesë të subjektit të rivlerësimit, pasi konstatoi se, ashtu siç znj.Ema Gashi ka deklaruar vetë në seancën e datës 4 prill 2019, është gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, rrjedhimisht, ka ndalim ligjor të shprehur sipas nenit 96, paragrafi i dytë, germa “ç” të Kodit të Procedurës Civile, në të cilin parashikohet që një gjyqtar ndalohet të jetë përfaqësues i palëve përpara një gjykate.

  Pas këtij vendimi të ndërmjetëm, subjekti i rivlerësimit znj.Rovena Gashi, i paraqiti trupit gjykues kërkesën që në këtë gjykim në Kolegj, të mbrohet me përfaqësues ligjor, si dhe kërkoi dy javë kohë për të zgjedhur një përfaqësues ligjor që të plotësojë kushtet e parashikuara në nenin 96 të Kodit të Procedurës Civile.

  Kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit u pranua me vendim të ndërmjetëm nga trupi gjykues, i cili vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 6.05.2019, ora 10:00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

 • 2019-05-06 00:00 - 2019-05-06 00:00

  On April 23, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no.20/2018, dated 17.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ms. Rovena Gashi against decision no.48, dated 25.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  During today’s hearing the assessee requested to be represented in the hearings by her sister, Ms.Ema Gashi, in the capacity of the legal representative, pursuant to Article 96, first paragraph, item ‘b’, of the Civil Procedure Code, which provides that the sister of a party at trial may be a representative of that party.

  The adjudication panel, upon an interim decision, decided to dismiss this request of the assessee, since it found out, as Ms. Ema Gashi stated herself at the hearing dated April 4, 2019, that she is a judge at Durres Judicial District Court. Consequently, Article 96, second paragraph, item ‘ç’, expressly prohibits that a judge may be a representative of a party in a trial.

  Following this interim decision, the assessee requested to be represented in this trial by a legal representative and requested a period of two weeks in order to choose a legal representative that meets the provisions of Article 96 of the Civil Procedures Code.

  The adjudication panel decided upon an interim decision to accept this request of the assessee and to adjourn the hearing on 06.05.2019, at 10:00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.