Ditë seance

Ditë seance

2018-11-12 All day

Ditën e hënë më datë 12.11.2018, ora 10:00, gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Trupi gjykues ​për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Luan Daci

Relator:   Sokol Çomo

Anëtarë:    Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-03-20 10:24 - 2019-03-20 10:24

  The Appeal Chamber held today, on March 7, 2019, the public hearing of case (JR) no.14/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.47, dated 25.07.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Astrit Faqolli.

  During today’s hearing the Public Commissioner submitted the appeal grounds, whereas the assessee submitted his objections to the appeal of the Public Commissioner, and filed some written documents which he requested to be considered by the adjudication panel.

  The assessee requested that in terms of further review of the case, necessary time be granted to him to file with the panel even two other acts,

  In order to provide the necessary time to the assessee to file with the AC this additional information, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 20.03.2019, at 10.00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-03-20 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues disa akte të reja shkresore në funksion të shqyrtimit të mëtejshëm të çështjes.

  Duke i qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik sqaroi se nuk kërkon riçelje të hetimit, por shkarkim të subjektit të rivlerësimit në bazë të provave ekzistuese. Rrjedhimisht, Komisioneri Publik i kërkoi trupit gjykues të mos administrojë në cilësinë e provës, aktet e reja shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se këto akte janë të panevojshme dhe nuk kanë vlerë provuese.

  Trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen e provave të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, me përjashtim të atyre që nuk plotësojnë kushtet për t’u paraqitur si provë nga ana formale.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, duke administruar aktet e ardhura nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në fashikullin e gjykimit dhe aktet e reja që u morën me vendim të ndërmjetëm në seancën e sotme gjyqësore.

  Për t’i lënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit për të paraqitur konkluzionet përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për ditën e nesërme, më datë 21.03.2019, ora 09.30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-03-21 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues disa akte të reja shkresore në funksion të shqyrtimit të mëtejshëm të çështjes.

  Duke i qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik sqaroi se nuk kërkon riçelje të hetimit, por shkarkim të subjektit të rivlerësimit në bazë të provave ekzistuese. Rrjedhimisht, Komisioneri Publik i kërkoi trupit gjykues të mos administrojë në cilësinë e provës, aktet e reja shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se këto akte janë të panevojshme dhe nuk kanë vlerë provuese.

  Trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen e provave të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, me përjashtim të atyre që nuk plotësojnë kushtet për t’u paraqitur si provë nga ana formale.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, duke administruar aktet e ardhura nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në fashikullin e gjykimit dhe aktet e reja që u morën me vendim të ndërmjetëm në seancën e sotme gjyqësore.

  Për t’i lënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit për të paraqitur konkluzionet përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për ditën e nesërme, më datë 21.03.2019, ora 09.30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-03-25 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme, subjekti i rivlerësimit kërkoi të merren në cilësinë e provës dy dokumente të lëshuara nga institucione shtetërore rajonale italiane. Komisioneri Publik vlerësoi se këto akte nuk specifikojnë në detaj pjesët e burimeve të ligjshme të të ardhurave të secilit prej personave të tjerë të lidhur me subjektin e rivlerësimit. Trupi gjykues, në vijim të parashtrimeve, vendosi :

  1. Të lejojë marrjen e provave, të paraqituara nga subjekti i rivlerësimit, si më poshtë: dokumente të lëshuara nga institucionet përgjegjëse, të agjencisë “Entrate” lidhur me taksat e derdhura nga shtetasja M.P. për periudhën 2010-2016, dhe aktin zyrtar të lëshuar nga përmbaruesi shtetëror datë 7.2.2019, që vërteton faktin se subjekti M.P. nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit dhe as të tretëve.
  2. Të revokojë vendimin e ndërmjetëm të marrë nga trupi gjykues, më datë 18.12.2018, për të kërkuar aktet shkresore zyrtare për të ardhurat mujore, ku tregohen taksat e mbajtura nga shteti italian për persona të tjerë të lidhur: M.P. dhe L.P.
  3. Trupi gjykues, me shumicë votash vendosi të mos çelë hetimin lidhur me tre denoncimet e paraqitura në Kolegj, nga shtetasit: C.I., M.B. dhe B.R., për arsye se rrethanat e parashtruara nuk përbëjnë prova në lidhje me kriteret e vlerësimit.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike, më datë 25.3.2019, ora 10:00, qe ta njohë subjektin e rivleresimit me rezultatet e analizës financiare që do të kryejë Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, si rrjedhojë e provave të paraqituara  nga subjekti dhe prova të tjera të marra kryesisht nga trupi gjykues. ​

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-03-25 00:00 - 2019-03-25 00:00

  The Appeal Chamber held on March 11, 2019, the consecutive hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, dated 05.07.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  During today’s hearing the assessee requested the adjudication panel to collect in the capacity of evidence two documents issued by Italian regional state authorities. The Public Commissioner held that these acts do not specify in detail the shares of the lawful sources of incomes of each related other persons to the assessee. Following the submissions, the adjudication panel decided:

  1. To allow the collection of the evidences submitted by the assessee, as follows: documents issued by the respective authorities, agency “Entrate”, related to the taxes paid by citizen M.P. for the time period 2010-2016, and the official document issued by the state bailiff dated 07.02.2019, certifying the fact that the entity M.P. has no liability to the state or third parties.
  2. To revoke the interim decision of the adjudication panel dated 18.12.2018 in requesting official written documentation on the monthly income, indicating taxes withheld by the Italian state for the other related persons: M.P and L.P.
  3. The adjudication panel, by a majority vote, decided to not open the investigation regarding the three submissions filed with the AC by citizens: C.I., M.B. and B.R, as the submitted circumstances do not constitute evidence for the re-evaluation criteria.

  The adjudication panel decided to adjourn the hearing on 25.03.2019, at 10:00 h., to inform the assessee on the results of the financial analysis to be carried out by the Legal Service Unit of the Appeal Chamber, in view of the evidences submitted by the assessee and other evidences collected ex officio by the adjudication panel.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-03-26 All day

  The Appeal Chamber held today on March 5, 2019, the consequent public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated 07.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Edmond Islamaj.

  The assessee filed his submissions and his claims with regard to the financial analysis for the time period 2004-2016, drafted by the Legal Service Unit at the Appeal Chamber.

  In order to justify the expenses of his private travels abroad, the assessee provided the adjudication panel with an explanatory financial report, as well as accompanying acts issued by different individuals and associations. The assessee requested that the adjudication panel collects this documentation as evidence.

  The Public Commissioner submitted his position with regard to the financial analysis of the Legal Service Unit at the Appeal Chamber, both in legal and economic terms.

  The adjudication panel decided that it would make a statement whether to collect the declarations issued on 05.03.2019 by “MeEduSa” and “Instituti për marrëdhëniet italo – shqiptaro” associations, once the assessee Mr. Edmond Islamaj submits the original certified documents, as well as official documentation issued by Italian state authorities that prove that these associations are registered with the respective authorities, as well as, establish the status that the persons signing these acts have in their respective associations.

  The adjudication panel decided that with regard to the collection as evidence of the notarial declarations of the hosts of the assessee in Italy, it would make a statement once the latter certifies that these declarants were residents in Italy at the time periods mentioned in their declarations.

  In the meantime, the adjudication panel decided to allow the collection as evidence of other acts submitted at the hearing by the assessee, according to the minutes of the hearing, cited specifically by the assessee and the chairperson.

  The next hearing shall be held on Tuesday, on 26.03.2019, at 11.00 h.

   

 • 2019-03-26 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 5 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Lidhur me analizën financiare për periudhën kohore 2004-2016 të përgatitur nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë KPA-së, subjekti i rivlerësimit parashtroi shpjegimet dhe pretendimet e tij.

  Subjekti i rivlerësimit dorëzoi pranë trupit gjykues një relacion shpjegues financiar, si dhe akte shoqëruese të lëshuara nga individë dhe shoqata për të justifikuar shpenzimet e udhëtimeve të tij private jashtë shtetit. Subjekti i rivlerësimit kërkoi që dokumentacioni të merret si provë nga trupi gjykues.

  Komisioneri Publik parashtroi qëndrimet e tij mbi analizën financiare të Njësisë së Shërbimit Ligjor pranë KPA-së në dy aspekte, atë ligjor, dhe financiar.

  Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë  të deklaratës së lëshuar më datë 5.03.2019 nga shoqatat “MeEduSa” dhe “Instituti për marrëdhëniet italo – shqiptaro”, pasi subjekti i rivlerësimit Edmond Islamaj të paraqesë dokumentin origjinal të legalizuar si dhe dokumentacion zyrtar të lëshuar nga autoritetet e shtetit italian që vërteton se këto shoqata janë të regjistruara në institucionet përkatëse, si dhe që përcakton statusin që personat nënshkrues kanë në këto shoqata.

  Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë të deklaratave noteriale të shtetasve pritës të subjektit të rivlerësimit në Itali, vetëm pasi ky i fundit të provojë që këta deklarues kanë qenë rezidentë në shtetin italian, në kohën të cilën përmendin në deklaratat e tyre.

  Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të tjera të paraqitura në këtë seancë nga subjekti i rivlerësimit, sipas procesverbalit të seancës, të cituar në mënyrë specifike, si nga subjekti, ashtu dhe nga kryesuesi i seancës.

  Seanca gjyqësore e radhës do të zhvillohet ditën e martë, më datë 26.03.2019, ora 11.00.

   

 • 2019-04-03 All day

  Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku ka bërë kundër vendimit nr.50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për arsye objektive, seanca u shty ditën e mërkurë, më datë 03.04.2019, ora 10.30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2019-04-03 All day

  Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku ka bërë kundër vendimit nr.50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për arsye objektive, seanca u shty ditën e mërkurë, më datë 03.04.2019, ora 10.30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-04-03 All day

  On Tuesday, 19.03.2019, at 10:00 h., the Appeal Chamber reviewed in camera case (JR) no. 26/2018, dated 25.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Mr. Elsion Sadiku against decision no. 50 dated 27.07.2018 of the Independent Qualification Commission. Due to objective reasons the review was adjourned on Wednesday, 03.04.2019, at 10:30 h.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ardian Hajdari

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-04-04 All day

  Today, on March 18, 2019, the Appeal Chamber reviewed in camera case (JR) no.20/2018, dated 17.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ms. Rovena Gashi against decision no.48, dated 25.07.2018 of the Independent Qualification Commission, and decided to hold the review of this case in a public hearing with the presence of the parties, to take place on Thursday, 04.04.2019, at 10:00h.

  Pursuant to Article 51, paragraph 1, item ‘a’, of Law no.49/2012, “On Administrative Courts and Adjudication of Administrative Disputes”, as amended, the adjudication panel, composed of judges, chairperson, Albana Shtylla, rapporteur, Luan Daci, and members, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo, issued the interim decision on the review of the case in a public hearing related to a finding of the International Monitoring Operation, forwarded to the Appeal Chamber via document no.321 prot, dated 14.03.2019, and registered with the AC upon no.357 prot, dated 15.03.2019.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-04-04 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18 mars 2019, ora 09.30 shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48, datë 25.07.2018 dhe vendosi zhvillimin e gjykimit të kësaj çështje në seancë gjyqësore publike me praninë e palëve, ditën e enjte, në datën 04.04.2019, ora 10:00.

  Bazuar në nenin 51, pika 1, germa “a” e ligjit nr.49/2012 për “Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Luan Daci relator, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, mori vendimin e ndërmjetëm për shqyrtimin e çështjes në seancë publike për dëgjimin e subjektit të rivlerësimit, lidhur me një gjetje të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, dërguar Kolegjit të Posaçëm të Apelimit me shkresë nr.321 prot., datë 14.03.2019 dhe të protokolluar me nr.357 prot., datë 15.03.2019.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.