Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2019-04-05 00:00 - 00:00

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit kryesuar nga Ardian Hajdari, Ina Rama relatore dhe anëtarë Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo, sot, më datë 05.04.2019, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku kundër vendimit nr. 50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit, në zbatim të nenit D, pika 1, 3 e 5 të Aneksit të Kushtetutës, të nenit 61, pika 3 dhe 5 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, me shumicë votash, vendosi:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 50, datë 27.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku.

-Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

-U shpall në Tiranë, sot më datë 05.04.2019.

Related upcoming events

 • 2019-07-16 All day

  Ditën e martë, më datë 16.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka kundër vendimit nr. 55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Albana Shtylla

  Relatore:       Ina Rama

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-07-16 00:00 - 2019-07-16 00:00

  The Appeal Chamber shall review on Tuesday, 16.07.2019, at 10:00 h, in camera, case (JR) no. 37/2018, dated 04.12.2018, corresponding to the appeal of the assessee Dritan Rreshka against decision no. 55 dated 31.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Albana Shtylla

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-18 00:00 - 2019-07-18 00:00

  The Appeal Chamber shall review in camera on Thursday, 18.07.2019, at 10:00 h, case (JR) no. 27/2018, dated 29.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Artan Broci against decision no. 53 dated 31.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ina Rama

  Rapporteur:               Ardian Hajdari

  Members:                   Luan Daci, Sokol Çomo, Albana Shtylla

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-07-18 00:00 - 2019-07-18 00:00

  Ditën e enjte, më datë 18.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2018, datë 29.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artan Broci kundër vendimit nr. 53, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:        Ardian Hajdari

  Anëtarë:       Luan Daci, Sokol Çomo, Albana Shtylla

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.