Announcement of decision

Announcement of decision

2018-11-22 All day

The adjudication panel of the Appeal Chamber, chaired by Ms. Albana Shtylla, rapporteur  Ms. Ina Rama and members Ms. Natasha Mulaj, Ms. Rezarta Schuetz and Mr.Sokol Çomo, reviewed today, on 22.11.2018, in camera, case no. 16/2018 (JR), corresponding to the appeal of the assessee Mr.Tom Ndreca against decision no. 39, dated 17.07.2018, of the Independent Qualification Commission.

At the end of the adjudication, pursuant to Article D, paragraph 3 and 5, and Article DH, paragraph 4, of the Annex to the Constitution, Articles 61, paragraph 3, of Law no.84/2016 “On the transitional re-evaluation of the judges and prosecutors in the Republic of Albania” and Article 66, paragraph 1, item ‘a’ of Law no. 84/2016, the Appeal Chamber, unanimously decided:

 1. To uphold decision no. 39, dated 17.07.2018 of the Independent Qualification Commissions related to the assessee Mr. Tom Ndreca.
 2. This decision is final and enters into force immediately.
 3. Announced today on 22.11.2018.

The Appeal Chamber shall publish the complete reasoned decision within 30 days from its announcement.

Related upcoming events

 • 2018-12-17 All day

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari, kryesues, Luan Daci, relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, anëtarë, në bazë të nenit 59, pika 1, germa a dhe nenit 61, pika 3 të ligjit 84/2016 vlerëson se subjekti i rivlerësimit Bashkim Dedja, nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë.

  Për këtë arsye, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit bazuar në nenin d, pika 1, 3 dhe 5 të aneksit të Kushtetutës, nenin 61, pika 3, të ligjit 84/2016 dhe nenin 66, pika 1 germa b, po të ligjit 84/2016, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe ligjin e zbatueshëm për çështjen, vendosi:

  1.Ndryshimin e  vendimit nr.24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  2.Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Bashkim Dedja, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.

  3.Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall në Tiranë, sot, më datë 17.12.2018.

 • 2018-12-17 All day

  The Appeal Chamber had notified that today, on 13.12.2018, it would announce the decision on case (JR) no. 10/2018, dated 31.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 24, dated 13.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Bashkim Dedja.

  Pursuant to Article 55 of Law no.49/2012 “On the organization and functioning of administrative courts and adjudication of administrative disputes”, the adjudication panel, considering this case as exceptional and a complex one, decided to adjourn the announcement of the decision on Monday, 17.12.2018, at 10:00 hrs.