Announcement of decision

Announcement of decision

2018-11-22 All day

The adjudication panel of the Appeal Chamber, chaired by Ms. Albana Shtylla, rapporteur  Ms. Ina Rama and members Ms. Natasha Mulaj, Ms. Rezarta Schuetz and Mr.Sokol Çomo, reviewed today, on 22.11.2018, in camera, case no. 16/2018 (JR), corresponding to the appeal of the assessee Mr.Tom Ndreca against decision no. 39, dated 17.07.2018, of the Independent Qualification Commission.

At the end of the adjudication, pursuant to Article D, paragraph 3 and 5, and Article DH, paragraph 4, of the Annex to the Constitution, Articles 61, paragraph 3, of Law no.84/2016 “On the transitional re-evaluation of the judges and prosecutors in the Republic of Albania” and Article 66, paragraph 1, item ‘a’ of Law no. 84/2016, the Appeal Chamber, unanimously decided:

 1. To uphold decision no. 39, dated 17.07.2018 of the Independent Qualification Commissions related to the assessee Mr. Tom Ndreca.
 2. This decision is final and enters into force immediately.
 3. Announced today on 22.11.2018.

The Appeal Chamber shall publish the complete reasoned decision within 30 days from its announcement.

Related upcoming events

 • 2019-05-22 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 2 maj 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues ˗ pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të Komisionerit Publik, i cili si përfundim kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj, si dhe konkluzionet përfundimtare të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj, i cili si përfundim kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si një vendim i drejtë, i mbështetur në fakte e prova dhe i bazuar në ligj e Kushtetutë  ˗ deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe vendosi të shpallë vendimin përfundimtar ditën e mërkurë, më datë 22.05.2019, ora 15:00. Trupi gjykues sqaroi se kjo datë për shpalljen e vendimit është caktuar për arsye objektive, që lidhen me formimin e trupit gjykues.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-05-22 00:00 - 2019-05-22 00:00

  The Appeal Chamber held on May 2, 2019, the next public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated 07.06.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Edmond Islamaj.

  During today’s hearing, the adjudication panel – following the final conclusions of the Public Commissioner, who requested in the end the modification of IQC decision no. 22, dated 07.06.2018, and the dismissal from office of the assessee Edmond Islamaj, and the final conclusions of the assessee, who in the end requested the upholding of IQC decision no. 22 dated 07.06.2018, as a fair decision, supported in facts and evidences and based on law and Constitution – declared the judicial review closed and decided to announce its decision on Wednesday, 22.05.2019, at 15:00 h. The adjudication panel clarified that the scheduling of this date was due to objective reasons, related to the composition of the adjudication panel.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-05-29 00:00 - 2019-05-29 00:00

  On May 6, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 20/2018, dated 17.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ms. Rovena Gashi against decision no.48, dated 25.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  During today’s hearing the assessee submitted to the Appeal Chamber the request that Ms. Ema Gashi had lodged with the High Judicial Council through which it is requested the declaration of the resignation as judge of Durres Judicial District, as well as the resignation and termination of the status of the magistrate in the Republic of Albania. Following the filing of this request, the assessee, Ms. Rovena Gashi, requested again the adjudication panel that her sister, Ms. Ema Gashi, be her legal representative in this process.

  Upon an interim decision, the adjudication panel argued:

  Pursuant to Article 65, paragraph 2, of Law 96/2016, “On the status of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the resignation has to be in writing and it does not need to be motivated. The resignation produces its effects at the end of the following month, from the date where the Council receives the written declaration of resignation. The termination of the status of the magistrate shall be declared by a decision of the Council no later than two weeks before the termination of the status; also, Article 65, paragraph 3, stipulates that in justified cases, upon motivated request and approval of the Council, the resignation could produce its effects before the period set out in paragraph 2 of this Article.

  It does not result from the declaration and request filed with this court, as well as from the explanations of the assessee in this hearing, that there is any special request made in compliance with the provisions of Article 65, paragraph 3, of the Law on the Status of Magistrates.

  If it were to be referred to concrete time limits, when this request of Ms. Ema Gashi would produce the effects of the termination of the status of magistrate, the adjudication panel considers that this term, under Article 65, paragraph 2, would be June 30, 2019, whereas the High Judicial Council would make a statement to this respect until July 14, 2019. If the request of Ms. Ema Gashi would have been motivated under Article 65, paragraph 3, of the Law, then the resignation and the decision-making of the High Judicial Council would produce their effects prior to the time limits provided for in Article 65, paragraph 2, of the law on magistrates.

  On the other hand, under Article 93 of the Civil Procedure Code, the assessee is included in the category of persons who have the capacity to act, therefore, may perform herself all procedural actions, except when provided otherwise by the law. According to the assessment of the adjudication panel, the assessee is not included under the category of subjects that need to be defended by legal representatives appointed by the state. Under these terms, the adjudication panel considers that it does not accept the request as of today of the assessee to be represented in this trial by Ms. Ema Gashi, still a judge at Durrës judicial district, as this request is contrary to Article 96, second paragraph, item “ç”, of the Civil Procedures Code.

  Following this interim decision, the assessee left the room. The adjudication panel decided to continue the trial in the absence of the assessee.

  The chairperson of the panel read the full findings and the accompanying evidences submitted to the Appeal Chamber by the international observer Ms. Mia Roessingh – Bakels. This finding was filed by the IMO Observer as the assessee, in the appeal filed against decision no. 48 of the Independent Qualification Commission, has claimed her impossibility to be present in the hearing held on July 20, 2018 by the Independent Qualification Commission. In order to prove her claim, the assessee had attached to this appeal a medical report.

  The adjudication panel, after administering in the case file the finding and evidences attached to it, closed the judicial examination and decided to announce its decision on case (JR) 20/2018, dated 17.10.2018, on May 29, at 14.00 h.

  The hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-05-29 00:00 - 2019-05-29 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 6 maj 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48, datë 25.07.2018.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, një kërkesë që znj.Ema Gashi i ka paraqitur Këshillit të Lartë Gjyqësor, nëpërmjet së cilës deklarohet dorëheqja e saj nga detyra si gjyqtare në rrethin gjyqësor Durrës, si dhe dorëheqja dhe mbarimi i statusit të magjistratit në Republikën e Shqipërisë. Pas depozitimit të kësaj kërkese, subjekti i rivlerësimit, znj.Rovena Gashi i kërkoi sërish trupit gjykues të ketë si përfaqësuese ligjore në proces, motrën e saj, znj.Ema Gashi.

  Me një vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues argumentoi:

  Sipas nenit 65, pika 2, të ligjit nr. 96/2016, Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë e arsyetuar; dorëheqja i jep efektet në fund të muajit pasardhës, nga dita kur Këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit të magjistratit deklarohet me vendim të Këshillit, jo më vonë se dy javë nga mbarimi i statusit; po kështu neni 65, paragrafi 3, përcakton se në raste të justifikuara me kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, dorëheqja mund të japë efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.

  Nga deklarimi dhe kërkesa e paraqitur para kësaj gjykate, por edhe siç u shpjegua nga subjekti i rivlerësimit në këtë seancë, nuk rezulton të ketë një kërkesë të posaçme në përputhje me parashikimet e nenit 65, paragrafi 3 i ligjit të Statusit të Magjistratit. 

  Nëse do t’i referohemi me afate konkrete, se kur kjo kërkesë apo ky deklarim nga znj. Ema Gashi do të prodhonte efekte të mbarimit të statusit të magjistratit, trupi gjykues vlerëson se ky afat, sipas parashikimeve të nenit 65 pika 2, do të ishte 30 qershori 2019, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhej të shprehej deri në 14 korrik 2019. Nëse kërkesa e bërë nga znj Ema Gashi do të ishte e motivuar sipas parashikimeve të nenit 65, paragrafi 3 i ligjit, atëherë si dorëheqja, por edhe vendimmarrja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të kishin efekte para afateve të parashikuara në nenin 65, paragrafi 2 i ligjit të statusit të magjistratit.

  Nga ana tjetër, sipas nenit 93 të Kodit të Procedurës Civile, subjekti i rivlerësimit është në kategorinë e personave të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, pra, mund t’i kryejnë vetë të gjitha veprimet procedurale, përveçse kur ligji parashikon ndryshe. Subjekti i rivlerësimit, në vlerësimin e trupit gjykues, nuk është në kategorinë e subjekteve që ka nevojë për t’u mbrojtur me përfaqësues ligjor të caktuar nga shteti. Në këto kushte, trupi gjykues çmon se nuk pranon kërkesën e sotme të subjektit të rivlerësimit për t’u përfaqësuar në këtë proces nga znj. Ema Gashi, e cila është ende gjyqtare në rrethin gjyqësor Durrës, pasi kjo kërkesë është në kundërshtim të hapur me nenin 96, paragrafi i dytë, germa “ç” të Kodit të Procedurës Civile.

  Pas këtij vendimi të ndërmjetëm, subjekti i rivlerësimit u largua nga salla. Trupi gjykues vendosi vijimin e gjykimit, në mungesë të subjektit të rivlerësimit.

  Kryesuesja e seancës lexoi të plotë gjetjen dhe provat bashkëlidhur saj të paraqitura në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga vëzhguesja ndërkombëtare znj. Mia Roessingh – Bakels. Kjo gjetje është paraqitur nga vëzhguesja e ONM-së për arsye se subjekti i rivlerësimit, në ankimin e paraqitur kundër vendimit nr.48 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ka pretenduar pamundësinë për të qenë e pranishme në seancën publike të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më datë 20 korrik 2018. Bashkëlidhur këtij ankimi, subjekti i rivlerësimit kishte vendosur një raport mjekësor për të vërtetuar pretendimin e paraqitur.

  Trupi gjykues, pasi administroi gjetjen dhe provat bashkëlidhur saj në fashikullin e çështjes, mbylli shqyrtimin gjyqësor dhe vendosi të shpallë vendimin përfundimtar për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, më datë 29 maj, ora 14.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”