Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2019 >
March
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
1
 • Njoftime
  All day
  2019.03.01

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.10/2019, datë 19.02.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimi nr.86, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Kolgjoka.

  Sot, në datën 01.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  ***

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.11/2019, datë 21.02.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Luan Dervishi kundër vendimit nr.83, datë 26.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Luan Dervishi.

  Sot, në datën 01.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  ***

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.12/2019, datë 22.02.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimi nr.84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani.

  Sot, në datën 01.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

   

   

2
3
4
 • Njoftim
  All day
  2019.03.04

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimi nr.90, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Adnand Kosova.

  Sot, në datën 04.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

5
 • Ditë seance
  All day
  2019.03.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 5 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Lidhur me analizën financiare për periudhën kohore 2004-2016 të përgatitur nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë KPA-së, subjekti i rivlerësimit parashtroi shpjegimet dhe pretendimet e tij.

  Subjekti i rivlerësimit dorëzoi pranë trupit gjykues një relacion shpjegues financiar, si dhe akte shoqëruese të lëshuara nga individë dhe shoqata për të justifikuar shpenzimet e udhëtimeve të tij private jashtë shtetit. Subjekti i rivlerësimit kërkoi që dokumentacioni të merret si provë nga trupi gjykues.

  Komisioneri Publik parashtroi qëndrimet e tij mbi analizën financiare të Njësisë së Shërbimit Ligjor pranë KPA-së në dy aspekte, atë ligjor, dhe financiar.

  Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë  të deklaratës së lëshuar më datë 5.03.2019 nga shoqatat “MeEduSa” dhe “Instituti për marrëdhëniet italo – shqiptaro”, pasi subjekti i rivlerësimit Edmond Islamaj të paraqesë dokumentin origjinal të legalizuar si dhe dokumentacion zyrtar të lëshuar nga autoritetet e shtetit italian që vërteton se këto shoqata janë të regjistruara në institucionet përkatëse, si dhe që përcakton statusin që personat nënshkrues kanë në këto shoqata.

  Trupi gjykues vendosi që do të shprehet për marrjen ose jo si provë të deklaratave noteriale të shtetasve pritës të subjektit të rivlerësimit në Itali, vetëm pasi ky i fundit të provojë që këta deklarues kanë qenë rezidentë në shtetin italian, në kohën të cilën përmendin në deklaratat e tyre.

  Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të tjera të paraqitura në këtë seancë nga subjekti i rivlerësimit, sipas procesverbalit të seancës, të cituar në mënyrë specifike, si nga subjekti, ashtu dhe nga kryesuesi i seancës.

  Seanca gjyqësore e radhës do të zhvillohet ditën e martë, më datë 26.03.2019, ora 11.00.

6
7
 • Ditë seance
  All day
  2019.03.07

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 7 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi prapësimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe depozitoi disa akte shkresore që kërkoi të merren në konsideratë nga trupi gjykues.

  Subjekti i rivlerësimit kërkoi kohë për të paraqitur pranë trupit gjykues edhe dy akte të reja shkresore, në funksion të shqyrtimit të mëtejshëm të çështjes.

  Për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit të depozitojë pranë trupit gjykues këtë dokumentacion shtesë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 20.03.2019, ora 10.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim
  All day
  2019.03.07

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Agron Vavla kundër vendimit nr.94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Agron Vavla.

  Sot, në datën 07.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

8
9
10
11
 • Ditë seance
  All day
  2019.03.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme, subjekti i rivlerësimit kërkoi të merren në cilësinë e provës dy dokumente të lëshuara nga institucione shtetërore rajonale italiane. Komisioneri Publik vlerësoi se këto akte nuk specifikojnë në detaj pjesët e burimeve të ligjshme të të ardhurave të secilit prej personave të tjerë të lidhur me subjektin e rivlerësimit. Trupi gjykues, në vijim të parashtrimeve, vendosi:

  1. Të lejojë marrjen e provave, të paraqituara nga subjekti i rivlerësimit, si më poshtë: dokumente të lëshuara nga institucionet përgjegjëse, të agjencisë “Entrate” lidhur me taksat e derdhura nga shtetasja M.P. për periudhën 2010-2016, dhe aktin zyrtar të lëshuar nga përmbaruesi shtetëror datë 7.2.2019, që vërteton faktin se subjekti M.P. nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit dhe as të tretëve.
  2. Të revokojë vendimin e ndërmjetëm të marrë nga trupi gjykues, më datë 18.12.2018, për të kërkuar aktet shkresore zyrtare për të ardhurat mujore, ku tregohen taksat e mbajtura nga shteti italian për persona të tjerë të lidhur: M.P. dhe L.P.
  3. Trupi gjykues, me shumicë votash vendosi të mos çelë hetimin lidhur me tre denoncimet e paraqitura në Kolegj, nga shtetasit: C.I., M.B. dhe B.R., për arsye se rrethanat e parashtruara nuk përbëjnë prova në lidhje me kriteret e vlerësimit.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike, më datë 25.3.2019, ora 10:00, qe ta njohë subjektin e rivleresimit me rezultatet e analizës financiare që do të kryejë Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, si rrjedhojë e provave të paraqituara  nga subjekti dhe prova të tjera të marra kryesisht nga trupi gjykues. ​

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

   

12
13
 • Njoftim
  All day
  2019.03.13

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.15/2019, datë 06.03.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alltun Çela kundër vendimit nr.95, datë 08.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alltun Çela.

  Sot, në datën 13.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla 

  Relatore: Rezarta Schuetz 

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

14
15
 • Njoftim
  All day
  2019.03.15

  Ditën e martë, më datë 16.04.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.28/2018, datë 05.11.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Arben Nela ka bërë kundër vendimit nr.44, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

16
17
18
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2019.03.18

  Ditën e hënë, më datë 18.03.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.20/2018, datë 17.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Rovena Gashi ka bërë kundër vendimit nr.48, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim
  All day
  2019.03.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18 mars 2019, ora 09.30 shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48, datë 25.07.2018 dhe vendosi zhvillimin e gjykimit të kësaj çështje në seancë gjyqësore publike me praninë e palëve, ditën e enjte, në datën 04.04.2019, ora 10:00.

  Bazuar në nenin 51, pika 1, germa “a” e ligjit nr.49/2012 për “Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Luan Daci relator, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, mori vendimin e ndërmjetëm për shqyrtimin e çështjes në seancë publike për dëgjimin e subjektit të rivlerësimit, lidhur me një gjetje të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, dërguar Kolegjit të Posaçëm të Apelimit me shkresë nr.321 prot., datë 14.03.2019 dhe të protokolluar me nr.357 prot., datë 15.03.2019.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

19
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2019.03.19

  Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku ka bërë kundër vendimit nr.50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim
  All day
  2019.03.19

  Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku ka bërë kundër vendimit nr.50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për arsye objektive, seanca u shty ditën e mërkurë, më datë 03.04.2019, ora 10.30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
 • Seancë Publike
  All day
  2019.03.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues disa akte të reja shkresore në funksion të shqyrtimit të mëtejshëm të çështjes.

  Duke i qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik sqaroi se nuk kërkon riçelje të hetimit, por shkarkim të subjektit të rivlerësimit në bazë të provave ekzistuese. Rrjedhimisht, Komisioneri Publik i kërkoi trupit gjykues të mos administrojë në cilësinë e provës, aktet e reja shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se këto akte janë të panevojshme dhe nuk kanë vlerë provuese.

  Trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen e provave të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, me përjashtim të atyre që nuk plotësojnë kushtet për t’u paraqitur si provë nga ana formale.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, duke administruar aktet e ardhura nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në fashikullin e gjykimit dhe aktet e reja që u morën me vendim të ndërmjetëm në seancën e sotme gjyqësore.

  Për t’i lënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit për të paraqitur konkluzionet përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për ditën e nesërme, më datë 21.03.2019, ora 09.30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
 • Seancë Publike
  All day
  2019.03.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.
  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit i konsideroi pretendimet e Komisionerit Publik të pabazuara. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se qëndrimi mohues i Komisionerit Publik ndaj provave të reja që subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues, është një qasje jo e drejtë për një vendim të paanshëm. Rrjedhimisht, subjekti i rivlerësimit kërkoi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit lënien në fuqi të vendimit nr. 47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Trupi gjykues pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare, vendosi të shpallë vendimin përfundimtar ditën e enjte, më datë 18.04.2018, ora 09.00. Trupi gjykues sqaroi se kjo datë për shpalljen e vendimit është caktuar për arsye objektive, të lidhura me mungesën e një anëtari të trupit gjykues.
  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 • Njoftim
  00:00
  2019.03.21

  Ditën e enjte, më datë 18.04.2019, ora 11:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2018, datë 19.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Admir Thanza ka bërë kundër vendimit nr.40, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesuese: Rezarta Schuetz
  Relator:  Ardian Hajdari
  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj
  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
22
23
24
25
 • Seancë Publike
  All day
  2019.03.25

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues njohu subjektin e rivlerësimit me rezultatet e analizës financiare të kryer nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, si rrjedhojë e provave të paraqituara nga subjekti dhe provave të tjera të marra kryesisht nga trupi gjykues.

  Për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit për të dhënë shpjegime mbi rezultatet e analizës financiare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike, më datë 12.04.2019, ora 10:00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
 • Seancë Publike
  00:00
  2019.03.26

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, me qëllim justifikimin e shpenzimeve të udhëtimeve private jashtë shtetit, subjekti i rivlerësimit paraqiti një pjesë të dokumenteve origjinale të kërkuara nga trupi gjykues seancën e kaluar, por të palegalizuara.

  Komisioni Publik deklaroi se do të shprehet për dokumentacionin e paraqitur nga subjekti i rivleresimit, vetëm pasi ai të depozitohet me vulë apostile, në formën e kërkuar nga ligji.

  Subjekti i rivlerësimit që pretendoi se dokumentet janë në proces legalizimi në shtetin italian, kërkoi nga trupi gjykues shtyrjen e seances për tri javë, për përfundimin e këtij procesi.

  Për t’i dhënë kohën e mjaftueshme subjektit të rivlerësimit për të paraqitur dokumentacionin në formën e kërkuara nga ligji, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e mërkurë, më 17.04.2019, ora 10.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

27
28
29
30
31

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP