Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë

< 2019 >
February
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Janar
Janar
Janar
Janar
1
2
3
4
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2019.02.04

  Ditën e hënë, më datë 04.02.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.21/2018, datë 18.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Artan Zeneli ka bërë kundër vendimit nr.41, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

5
 • Ditë seance
  All day
  2019.02.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 18 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Pas njohjes me aktet shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, Komisionierit Publik specifikoi kërkesën e tij: çeljen e hetimit gjyqësor dhe riadministrimin e dokumentacionit provues nga institucionet shtetërore në funksion të hetimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi hapjen e hetimit gjyqësor, sipas nenit F, pika 3 të aneksit të Kushtetutës dhe nenit 45 të ligjit 84/2016, si dhe administrimin e disa dokumenteve nga institucione shtetërore me qëllim saktësimin e informacionit. Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si prova të dokumenteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit.

  Seanca e radhës u caktua të zhvillohej më datë 31 janar 2019, ora 10.00. Për arsye objektive, seanca publike e planifikuar në këtë datë, është shtyrë dhe do të zhvillohet më datë 05.02.2019, ora 10.00.

   

6
7
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2019.02.07

  Ditën e enjte, më datë 07.02.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2018, datë 11.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Selimi ka bërë kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.52, datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
9
10
11
12
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2019.02.12

  Ditën e martë, më datë 12.02.2019, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari ka bërë kundër vendimit nr.37, datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mars
Mars
Mars

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë i Drejtësisë
ildkpi
ILDKP