Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Prill
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Njoftime
  18:47
  2018.05.15

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja Nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit Nr.5, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit znj. Mirela Fana.

  Sot, në datën 15.05.2018 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues ​i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Natasha Mulaj

  Relator:    Rezarta Schuetz

  Anëtarë:    Albana Shtylla

  Ardian Hajdari

  Sokol Çomo

   

   

  —————————————————————-

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja Nr.3/2018 JR, datë 17.04.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit Nr.4, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit z. Sulejman Tola.

  Sot, në datën 15.05.2018 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues ​i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator:     Ardian Hajdari

  Anëtarë:    Ina Rama

  Luan Daci

  Sokol Çomo

   

16
 • Seancë
  All day
  2018.05.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, në datën 16 maj 2018, seancën e parë gjyqësore publike mbi çështjen Nr. 1/2018 (JR), datë 27.03.2018, për ankimin e Komisionerit Publik kundër Vendimit Nr. 2, datë 16.02.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla.

  Trupi gjykues vendosi:

  T’i kërkojë përfaqësuesit, avokatit Sokol Hazizaj, plotësimin e prokurës me nr. 1162 Rep., Nr. 286 Kol., datë 10.04.2018, ku të shprehet në mënyrë të posaçme vullneti i të përfaqësuarit zotit Llalla, për dhënien e tagrave të përfaqësimit, përfaqësuesit të tij, zotit Hazizaj, në gjykimin që po zhvillohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

  Të përsëritet njoftimi i ankimit për subjektin e rivlerësimit në zbatim të nenit 64 të ligjit Nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të njoftohet për seancën, sipas nenit 52 të Ligjit 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.

  Trupi gjykues, pasi mori mendimin e avokat Sokol Hazizaj lidhur me kohën e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 31.05.2018, ora 10.00.

  Shpallja e njoftimit për gjykimin e çështjes në seancë publike

17
18
19
20
21
22
23
24
 • Njoftim
  10:07
  2018.05.24

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja Nr.4/JR, datë 23.05.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit z.Fatos Lulo për:
  – prishje të vendimit Nr.12, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhënë ndaj subjektit zotit Lulo
  – konfirmimin në detyrë të subjektit z.Lulo

  Sot, në datën 24.05.2018 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relator: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla

  Ardian Hajdari

  Sokol Çomo

25
26
27
28
29
30
31
Qershor
Qershor
Qershor

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP