Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 2 korrik 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, kryesuesja e seancës njoftoi se një trupë gjykuese e shortuar në Kolegj ka vendosur rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit për përjashtimin nga trupi gjykues të relatores së çështjes, me vendimin nr.13/8, datë 02.07.2019.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, vendosi të shpallë vendimin përfundimtar ditën e martë, më datë 09.07.2019, ora 09.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.03

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 3 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Subjekti i rivlerësimit iu përgjigj specifikisht pyetjeve rreth situatës faktike financiare që relatorja e çështjes i drejtoi seancën pararendëse, edhe pse i konsideroi si pyetje që tejkalojnë shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik.

  Trupi gjykues, pasi u njoh me një kërkesë të subjektit të rivlerësimit, znj. Kosova, për të marrë në cilësinë e provës disa akte shkresore të depozituara prej saj seancën e sotme dhe pasi dëgjoi edhe opinionin e Komisionerit Publik lidhur me këto akte të reja, vendosi t’i marrë ato si provë në funksion të gjykimit të çështjes.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 12.07.2019, ora 10.30, për t’i lënë kohë Njësisë së Shërbimit Ligjor për të përgatitur analizën financiare të kërkuar nga Komisioneri Publik, bazuar edhe në provat e reja.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

4
 • Njoftim
  00:00
  2019.07.04

  Ditën e mërkurë, më datë 24.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 35/2018, datë 23.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Valbona Bala (Pajo).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

5
6
7
8
9
 • Seancë publike
  00:00
  2019.07.09

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.06.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit mbi kriterin e aftësive profesionale, duke i kërkuar Kolegjit të hartojë nje metodologji, nëpërmjet së cilës, me indikatorë objektivë të matshëm, të kryejë një rivlerësim profesional të plotë, të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, z.Medja parashtroi argumentet e tij në lidhje me kundërankimin ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, duke e cilësuar atë në kundërshtim me ligjin.

  Subjekti i rivlerësimit, i cili deklaroi se kërkesa e Komisionerit Publik për kryerjen e procesit të rivlerësimit në drejtim të kriterit professional, bazuar në një metodologji specifike, bie ndesh me parimet kushtetuese, i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit lënien në fuqi të vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Për shkak të kompleksitetit të çështjes, si dhe për arsye objektive, për shkak të zhvillimit të një séance tjetër gjyqësore të planifikuar, seanca e subjektit të rivlerësimit Gentian Medja u shty për në datën 09.07.2019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.07.09

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 13/2018, datë 07.09.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 32, datë 05.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Pas analizës financiare të kryer në Kolegj, trupi gjykues konkludoi se subjekti i rivlerësimit nuk justifikoi me burime të ligjshme shpenzimet dhe kursimet e deklaruara për periudhën 2007 – 2016, duke përfshirë në përllogaritje të gjitha kërkimet e Komisionerit Publik.

  Në përfundim, bazuar në konkluzionet e mësipërme, në mbështetje të nenit D, pikat 1, 3 dhe 5 të Aneksit të Kushtetutës, të neneve 33, pika 5, germa “b” dhe 61, pika 3 e ligjit nr. 84/2016, vlerëson se vendimi nr.32, datë 05.07.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit duhet ndryshuar.

  Për këto arsye, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe në ligjin e zbatueshëm për çështjen, sipas nenit 66 pika 1, germa “b” të ligjit nr.84/2016, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Alma Brati, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
  2. Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 09.07.2019.

10
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi vlerësimin e tij në këndvështrimin formal dhe të përmbajtjes për provat që subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori depozitoi pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në seancën e datës 25 qershor 2019, si dhe u shpreh se vijon t’u qendrojë shkaqeve të ankimit, pa ndryshuar asnjë rrethanë të tyre.

  Subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori paraqiti komente shtesë mbi parashtrimet e Komisionerit Publik në seancën paraardhëse, si dhe i mbështeti ato në disa akte të reja shkresore, të cilat kërkoi që të depozitoheshin si prova pranë trupit gjykues.

  Më tej, Komisioneri Publik, pasi bëri një vlerësim edhe të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit në seancën e sotme dhe ripërsëriti se i qëndronte shkaqeve të ankimit, i kërkoi Kolegjit të shprehet për to.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori zhvilluan debatin gjyqësor mbi vlerën e provave të reja, duke parashtruar edhe pretendimet e tyre lidhur me to.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje lidhur me administrimin e akteve, vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën e datës 25 qershor 2019 si dhe në seancën e sotme, datë 10 korrik 2019.

  Trupi gjykues deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet përfundimtare rreth çështjes në gjykim, në seancën që do të zhvillohet më datë 17.07.2019, ora 14.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

11
 • Seancë publike
  00:00
  2019.07.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11 korrik 2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 61, datë 02.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentjan Osmani.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi kundërshtimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe i kërkoi trupit gjykues të riçelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës, disa akte të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues.

  Komisioneri Publik i kërkoi trupit gjykues të marrë në konsideratë një denoncim për subjektin e rivlerësimit që Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit i ka adresuar institucionit të Komisionerit Publik dhe që ky i fundit e ka përfshirë në shkaqet e ankimit. Me kërkesë të relatores së çështjes, Komisioneri Publik saktësoi elementët kryesorë të denoncimit, mbi të cilat i kërkohet Kolegjit të kryejë hetim të detajuar.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje, vendosi të çelë hetimin gjyqësor për gjykimin e çështjes dhe të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit seancën e sotme.

  Gjithashtu, në përgjigje të kërkimeve të Komisionerit Publik për hetim, trupi gjykues vendosi të kërkojë informacion nga Prokuroria e Përgjithshme dhe të dhëna nga sistemi TIMS, në funksion të hetimit mbi këtë denoncim.

  Për sa më sipër, si dhe për t’i lënë kohë Komisionerit Publik të shprehet lidhur me përmbajtjen e provave, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 15.07.2019, ora 13.30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

12
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik analizën financiare të përgatitur me kërkesë të Komisionerit Publik, nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Për t’i lënë kohë subjektit të rivlerësimit, znj.Kosova dhe Komisionerit Publik të shprehen lidhur me këtë analizë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.07.2019, ora 08:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
15
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.15

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11 korrik 2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 61, datë 02.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentjan Osmani.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi kundërshtimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe i kërkoi trupit gjykues të riçelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës, disa akte të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues.

  Komisioneri Publik i kërkoi trupit gjykues të marrë në konsideratë një denoncim për subjektin e rivlerësimit që Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit i ka adresuar institucionit të Komisionerit Publik dhe që ky i fundit e ka përfshirë në shkaqet e ankimit. Me kërkesë të relatores së çështjes, Komisioneri Publik saktësoi elementët kryesorë të denoncimit, mbi të cilat i kërkohet Kolegjit të kryejë hetim të detajuar.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje, vendosi të çelë hetimin gjyqësor për gjykimin e çështjes dhe të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit seancën e sotme.

  Gjithashtu, në përgjigje të kërkimeve të Komisionerit Publik për hetim, trupi gjykues vendosi të kërkojë informacion nga Prokuroria e Përgjithshme dhe të dhëna nga sistemi TIMS, në funksion të hetimit mbi këtë denoncim.

  Për sa më sipër, si dhe për t’i lënë kohë Komisionerit Publik të shprehet lidhur me përmbajtjen e provave, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 15.07.2019, ora 13.30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • Njoftim
  16:22
  2019.07.15

  Ditën e martë, më datë 03.09.2019, ora 11:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:    Sokol Çomo

  Relator:       Ardian Hajdari

  Anëtarë:       Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

16
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2019.07.16

  Ditën e martë, më datë 16.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka kundër vendimit nr. 55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Albana Shtylla

  Relatore:       Ina Rama

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
 • Seance publike
  00:00
  2019.07.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.07.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues u dorëzoi palëve një projekt paraprak të metodologjisë së propozuar në ankimin e paraqitur nga Komisioneri Publik.

  Trupi gjykues ftoi palët të paraqesin opinionet e tyre mbi këtë projekt – metodologji, si në përgjithësi, ashtu edhe për elementët përbërës të saj, si dhe për mënyrën e zbatimit.

  Në mënyrë të posaçme, trupi gykues ftoi Komisionerin Publik të detajojë kërkimin e tij për hetime të mëtejshme në drejtim të treguesve të metodologjisë, për të cilat rezulton se nuk ka të dhëna apo informacione në dosjen e administruar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

  Për t’u dhënë palëve kohën e nevojshme për të paraqitur opinionet e tyre, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 17.07.2019, ora 10.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  All day
  2019.07.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi vlerësimin e tij në këndvështrimin formal dhe të përmbajtjes për provat që subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori depozitoi pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në seancën e datës 25 qershor 2019, si dhe u shpreh se vijon t’u qendrojë shkaqeve të ankimit, pa ndryshuar asnjë rrethanë të tyre.

  Subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori paraqiti komente shtesë mbi parashtrimet e Komisionerit Publik në seancën paraardhëse, si dhe i mbështeti ato në disa akte të reja shkresore, të cilat kërkoi që të depozitoheshin si prova pranë trupit gjykues.

  Më tej, Komisioneri Publik, pasi bëri një vlerësim edhe të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit në seancën e sotme dhe ripërsëriti se i qëndronte shkaqeve të ankimit, i kërkoi Kolegjit të shprehet për to.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit Xhezair Zaganjori zhvilluan debatin gjyqësor mbi vlerën e provave të reja, duke parashtruar edhe pretendimet e tyre lidhur me to.

  Trupi gjykues, pasi u tërhoq për vendimmarrje lidhur me administrimin e akteve, vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën e datës 25 qershor 2019 si dhe në seancën e sotme, datë 10 korrik 2019.

  Trupi gjykues deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet përfundimtare rreth çështjes në gjykim, në seancën që do të zhvillohet më datë 17.07.2019, ora 14.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.”

18
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.07.18

  Ditën e enjte, më datë 18.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2018, datë 29.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artan Broci kundër vendimit nr. 53, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:        Ardian Hajdari

  Anëtarë:       Luan Daci, Sokol Çomo, Albana Shtylla

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

19
 • Seancë publike
  All day
  2019.07.19

  Ditën e premte, më datë 19.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 34/2018, datë 13.11.2018  që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • Seancë publike
  00:00
  2019.07.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 korrik 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, trupi gjykues i vuri në dispozicion subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik analizën financiare të përgatitur me kërkesë të Komisionerit Publik, nga Njësia e Shërbimit Ligjor pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Për t’i lënë kohë subjektit të rivlerësimit, znj.Kosova dhe Komisionerit Publik të shprehen lidhur me këtë analizë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.07.2019, ora 08:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
21
22
23
24
 • Seancë publike
  00:00
  2019.07.24

  Ditën e mërkurë, më datë 24.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 35/2018, datë 23.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Valbona Bala (Pajo).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:    Ina Rama

  Relator:         Sokol Çomo

  Anëtarë:        Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

25
26
27
28
29
30
31
Gusht
Gusht
Gusht
Gusht

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP