Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë

< 2018 >
November
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tetor
Tetor
Tetor
1
 • Njoftim
  All day
  2018.11.01

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 27/2018, datë 29.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artan Broci kundër vendimit nr. 53 datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artan Broci.
  Sot, në datën 01.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.
  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:
  Kryesuese: Ina Rama
  Relator: Ardian Hajdari
  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

2
3
4
5
6
7
8
9
 • Njoftime
  All day
  2018.11.09

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 28/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Nela kundër vendimit nr. 44, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Nela.

  Sot, në datën 09.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  ****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Sot, në datën 09.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

   

  ****

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova.

  Sot, në datën 09.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

   

  ****

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 31/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bujar Hoti kundër vendimit nr.64, datë 10.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Bujar Hoti.

  Sot, në datën 09.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

 • Njoftim
  All day
  2018.11.09

  Sot, më datë 09.11.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Sokol Çomo, në çështjen (JR) nr. 22/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Admir Thanza kundër vendimit nr. 40 datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pas hedhjes së këtij shorti, gjyqtari Sokol Çomo është zëvendësuar nga gjyqtari Luan Daci.

  Kërkesa e subjektit të rivlerësimit Admir Thanza, për përjashtimin e gjyqtarit Sokol Çomo është pranuar me shumicë votash me vendimin nr.22/6, datë 06.11.2018, nga trupi gjykues i përbërë nga: Albana Shtylla (kryesuese), Ardian Hajdari, Luan Daci, Natasha Mulaj dhe Rezarta Schuetz, anëtarë.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 22/2018, datë 19.10.2018, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator:   Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj

10
11
12
 • Ditë seance
  All day
  2018.11.12

  Ditën e hënë më datë 12.11.2018, ora 10:00, gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Trupi gjykues ​për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Luan Daci

  Relator:   Sokol Çomo

  Anëtarë:    Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
15
16
 • Ditë seance
  All day
  2018.11.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvillon më datë 16.11.2018, ora 9.30, seancën gjyqësore, publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Gjatë seancës së kaluar, të zhvilluar më 12 nëntor 2018, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi kundërshtitë e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe kërkoi marrjen në shqyrtim nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, me cilësinë e provës, të disa dokumenteve që i depozitoi pranë trupit gjykues. Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën më datë 16.11.2018, ora 9.30, për t’i dhënë kohë Komisionerit Publik të njihet me aktet e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
18
19
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2018.11.19

  Ditën e hënë, datë 19.11.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.12/2018, datë 04.09.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova, ka bërë kundër vendimit nr.25, datë 20.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesues: Ina Rama
  Relator: Natasha Mulaj
  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Luan Daci
  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
21
22
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2018.11.22

  Ditën e enjte, më datë 22.11.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.16/2018, datë 12.09.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Tom Ndreca, ka bërë kundër vendimit nr.39, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesuese: Albana Shtylla
  Relatore: Ina Rama
  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
24
25
26
27
28
29
30
Dhjetor
Dhjetor

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë i Drejtësisë
ildkpi
ILDKP